Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Rybniku
Bóg mówi: Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (Ap 21,6)
Aktualności

O nas

Jesteśmy najstarszym nurtem protestantyzmu, ruchem reformacyjnym zapoczątkowanym przez dr Marcina Lutra.

Historia kościoła i parafii

Początki ewangelicyzmu na ziemi rybnickiej sięgają czasów Reformacji. Po początkowym rozkwicie nastała jednak kontrreformacja i w 1629 r. ostatni ewangelicki duchowny, ks. Kissovius został zmuszony do opuszczenia Rybnika. Legalna działalność Kościoła stała się możliwa dopiero po 1742 roku, gdy Śląsk przeszedł we władanie pruskie. Liczba ewangelików w Rybniku i okolicach zaczęła znowu wzrastać w drugiej połowie XVIII w.

Król pruski Fryderyk Wielki zobowiązał swego następcę Fryderyka Wilhelma do otoczenia opieką licznych inwalidów wojennych, którzy zostali ranni podczas wojen śląskich. Na mocy decyzji Fryderyka Wilhelma rybnicki zamek został przeznaczony na dom dla inwalidów wojennych i ich rodzin. Autorem przebudowy obiektu był Franz Ilgner. W zespole gospodarczym rybnickiego zamku znajdowała się nieczynna drewniana sieciarnia, wcześniej wykorzystywana do przechowywania i suszenia sieci rybackich. Obiekt ten został przez Ilgnera w 1791 r. przebudowany i przeznaczony na potrzeby rybnickich ewangelików, którzy już wcześniej, od 1788 r. zaczęli odprawiać w Rybniku nabożeństwa. Pierwszą grupę zborowników tworzyli nieliczni ewangeliccy mieszkańcy miasta i okolic, urzędnicy, a przede wszystkim inwalidzi wojenni i ich rodziny.

W 1796 r. ów pierwszy, drewniany kościół uległ spaleniu. Szybko jednak został odbudowany i odnowiony. Z niewielkimi przeróbkami służył następnie rybnickim ewangelikom aż do 1853 r. Jednak w tymże roku drugi pożar spowodował takie zniszczenia, że już nie było możliwości odbudowy i postanowiono wybudować w jego miejsce nowy kościół. Wówczas powstała istniejąca do dziś murowana, otynkowana świątynia. Strop kościoła jest drewniany, okna półkoliste, ołtarz ambonowy, empory wsparte na czworobokowych filarach. Klasycystyczny wystrój pochodzi jeszcze z czasów budowy kościoła. W ołtarzu obecnie znajduje się kopia obrazu Bernarda Plockhorsta "Chrystus i syn marnotrawny", wykonana w drugiej połowie XIX wieku. Neoromańska wieża został dobudowana do budynku kościoła w 1875 r. W związku ze swym przeznaczeniem rybnicki kościół zwany był "Kościołem Inwalidów" lub - w związku z osobą fundatora - kościołem Fryderyka Wilhelma.

Początkowo rybniccy ewangelicy administracyjnie związani byli z parafią w Żorach. Usamodzielnienie parafii nastąpiło po wybudowaniu nowego kościoła, czyli w 1853 r.

Podczas ostatniej wojny, w styczniu 1945 r. na rozkaz komendy wojskowej ks. Christian Schwencker ostatni przedwojenny duchowny, musiał opuścić Rybnik. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych opiekę nad parafią przejął ks. radca Edward Romański, później długoletni radca Konsystorza, a także autor poezji ewangelickiej. Służył on w Rybniku przez prawie 40 lat. Po nim przez trzy lata w Rybniku pracował ks. Piotr Mendroch, a później przez półtora roku ks. Waldemar Szajthauer. Od lutego 1989 r. proboszczem parafii był ks. ppłk Zbigniew Kowalczyk. Po jego przejściu w 2002 r. do służby w duszpasterstwie wojskowym, proboszczem parafii został ks. Mirosław Sikora.

Duszpasterze

 • od 1629 - ks. Kissovius
 • 1791-1796 - ks. Carl Wilhelm Naglo
 • od 1796 - ks. Klar
 • od 1849 - ks. Wolf
 • od 1853 - ks. Heinrich
 • od 1877 - ks. Hübner
 • od 1879 - ks. Schulze
 • od 1882 - ks. Eberlein
 • 1889-1890 - ks. Max Braun
 • 1890-1892 - ks. Sorof
 • 1892-1926 - ks. Paul Reinhold
 • 1926-1936 - ks. Christian Schwencker
 • 1936-1937 - ks. Adolf Zielke
 • 1937-1939 - ks. Robert Fiszkal
 • 1939-1941 - ks. Heinrich Gerhardt
 • 1942-1945 - ks. Christian Schwencker
 • 1945-1984 - ks. Edward Romański
 • 1985-1988 - ks. Piotr Mendroch
 • 1988-1989 - ks. Waldemar Szajthauer
 • 1989-2002 - ks. ppł Zbigniew Kowalczyk
 • od 2002 - ks. Mirosław Sikora

Luteranie w Polsce

Nauka ks. dr Marcina Lutra i innych reformatorów luterańskich zawarta została w księgach symbolicznych zebranych w Księdze Zgody z roku 1580. Nauka Księgi Zgody jest wiernym wykładem Pisma Świętego w rozumieniu biblijnym i luterańskim (norma normata), które jest dla nas jedynym źródłem wiary i nauki chrześcijańskiej (norma normans). Cztery pryncypia luteranizmu, stały się też pryncypiami całego protestantyzmu:

 • Sola Scriptura - jedynie Pismo Święte
 • Solus Christus - jedynie Chrystus
 • Sola gratia - jedynie łaska
 • Sola fide - jedynie wiara

Zgodnie z nauką Pisma Świętego nauczamy, że:

Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia jest jedynym źródłem życia i normą wszelkich norm wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego.

Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, Odkupicielu i Pośredniku, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu. Jego krzyż jest drogą do odkupienia i zbawienia. Luterańska "teologia krzyża" stawia krzyż Jezusa Chrystusa, podobnie jak apostoł Paweł, w centrum nauki i życia Kościoła. Dlatego nauczamy za ap. Pawłem: My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. (1 Kor 1,23a)

Wierzący zostaje usprawiedliwiony darmo, jedynie z łaski Bożej dla wiary w Jezusa Chrystusa, bez zasług. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi (nauka o usprawiedliwieniu stanowi o istnieniu lub upadku Kościoła standis et cadentis ecclasiae).

Wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. (Hbr 13,6) Wiara jest zupełnym zaufaniem Bogu (fidutia). Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.

Słowo Boże i Sakramenty Święte są środkami łaski Bożej. Przez nie jak przez kanał czystej wody spływa do grzesznego człowieka zbawienna łaska Boża. Przez Słowo i Sakrament darowana jest wierzącemu łaska Boża. Uznajemy dwa sakramenty: Sakrament Chrztu Świętego i Sakrament Ołtarza - Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej.

Chrzest święty

Chrzcimy dzieci (niemowlęta) i dorosłych, którzy nie zostali jeszcze ochrzczeni, a poprzez katechumenat doszli do wiary. Niemowlęta chrzcimy dla wiary rodziców i wiary Kościoła. Katechizm naucza: Chrzest nie jest samą tylko wodą, ale wodą przykazaniem Bożym objętą i ze Słowem Bożym połączoną. Chrzest jest według nauki luterańskiej sakramentem jednorazowym i powtarza się w nas przez codzienny żal i pokutę. W ten sposób topiony zostaje stary Adam, a wyłania się nowy człowiek. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podpisał w roku 2000 w Warszawie wraz z Kościołami Członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej (za wyjątkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów) i Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) wspólną deklarację w sprawie wzajemnego uznania Sakramentu Chrztu Świętego w myśl słowa ap. św. Pawła: Jeden Chrzest, jedna wiara i jeden Pan.

Sakrament Ołtarza

Luteranie na podstawie nauki o wszechobecności ciała Chrystusowego (Ubiquitas corporis Christi) wierzą, że w Eucharystii "w", "z", "pod" postaciami chleba i wina są obecne prawdziwie, realnie, cieleśnie i substancjalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa (starożytna nauka Kościoła o konsubstancjacji). Luteranizm natomiast odrzuca średniowieczną naukę z roku 1215 o przeistoczeniu (transsubstancjacji). Sakrament Ołtarza udzielany jest w Kościele Luterańskim pod dwiema postaciami (chleba i wina), zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa.

Spowiedź

Praktykujemy spowiedź:

 • powszechną wszystkich wiernych przed ołtarzem w czasie nabożeństwa, zakończona rozgrzeszeniem (absolucją);
 • osobistą rozmowę duszpasterską z księdzem dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy zakończoną również absolucją;
 • codzienną poprzez wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.

Kościół

Jest zgromadzeniem wierzących i społecznością świętych, w którym Słowo Boże jest czysto i wiernie nauczane, a Sakramenty Święte są sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który kieruje Kościołem przez Ducha Świętego.

Wierzymy, że istnieje Kościół zewnętrzny (widzialny) i wewnętrzny (niewidzialny). Jest jeden święty, powszechny i apostolski Kościół niewidzialny, ukryty w Kościele widzialnym składający się z wielu wyznań chrześcijańskich. Luteranizm nawiązuje do pierwotnego Kościoła i nigdy nie czuł się nowym Kościołem. Zgodnie z Nowym Testamentem istnieje w Kościele powszechne kapłaństwo wiernych, które ma udział w kapłaństwie Chrystusowym, jedynym najwyższym Kapłanie i Pośredniku. Stąd każdy wierzący członek Kościoła, który przez chrzest został wyświęcony na kapłana powołany jest do jego sprawowania (np. w domu, w rodzinie, głosząc ewangelię w swoim środowisku, w Kościele przez udział we wszystkich władzach kościelnych). Kościół Ewangelicki choć nie zna kapłaństwa hierarchicznego, to jednak uważa, że publicznie w Kościele Słowo Boże głosić i sprawować Sakramenty Święte może tylko ten z jego członków, kto został do tego należycie powołany przez ordynację, czyli przez modlitwę i włożenie rąk starszych (Ordynacja), której zawsze dokonuje biskup w asyście innych duchownych. Kościół Luterański uznaje jeden urząd duchowny zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania Sakramentów Świętych w trzech posługach: biskup, diakon, prezbiter (ksiądz).

Kościół jest społecznością świętych, dlatego nie kanonizujemy, ani też nie modlimy się do świętych. Pismo Święte zakazuje wzywania świętych, a księgi symboliczne naszego Kościoła nauczają: "(...) chociażby nawet była to rzecz cenna, jednak jest to rzeczą bardzo zgubną. Chociaż aniołowie w niebie, a święci na ziemi, a może także i w niebie, modlą się za nas (jak zresztą i Chrystus czyni), to jednak z tego nie wynika, iż mamy aniołów i świętych wzywać, uwielbiać i czcić jako patronów i orędowników (...). Jest to bowiem bałwochwalstwo, gdyż taki zaszczyt przyznawać należy jedynie Bogu." (Artykuły Szmalkaldzkie)

Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, którego reprezentacją jest Rada Synodalna, na czele której stoi Prezes Synodu Kościoła. Synod Kościoła jest wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchowych i świeckich członków Synodów Diecezjalnych, oraz tych, którzy w jego skład wchodzą z urzędu albo zostali powołani przez Radę Synodalną.

Synod Kościoła dokonuje wyboru naczelnych Władz Kościoła:
 • na 5 letnią kadencję Prezesa Synodu Kościoła i Radę Synodalną (2 duchownych i 2 świeckich radców),
 • na 10 letnią kadencję (może być ponowiona) Biskupa Kościoła, który jest duchownym Zwierzchnikiem całego Kościoła, a z urzędu jest także Prezesem Konsystorza,
 • na 5 letnią kadencję Konsystorz ( świecki wiceprezes, 3 duchownych i 3 świeckich radców), który jest naczelną władzą administracyjną Kościoła w Polsce.
Kościół w Polsce stanowi 6 diecezji:
 • cieszyńska,
 • katowicka,
 • mazurska,
 • pomorsko-wielkopolska,
 • warszawska,
 • wrocławska.

Diecezja posiada swój synod diecezjalny składający się z wszystkich księży i wybranych przez parafie świeckich przedstawicieli, który dokonuje wyboru:

 • Rady Diecezjalnej na 5 letnią kadencję (1 radca duchowny (zastępca biskupa), świecki kurator diecezjalny i 1 świecki radca),
 • Biskupa diecezjalnego na 10 letnią kadencję (może być ponawiana)

Diecezja składa się z:

 • parafii i filiałów, na czele których stoi proboszcz i rada parafialna wybierani przez wszystkich pełnoletnich, płacących składki kościelne (1 % od dochodu) i przystępujących do Sakramentu Ołtarza członków parafii.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce posiada swoje własne Wydawnictwo i Drukarnie AUGUSTANA w Bielsku Białej.
 • Przyszli duchowni kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 • Katecheci kształcą się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w Cieszynie.
 • W Dzięgielowie koło Cieszyna znajduje się jedyny Żeński Diakonat Ewangelicki Eben Ezer oraz Centrum Misji i Ewangelizacji, które zajmuje się pracą ewangelizacyjną.
 • Kościół zajmuje się pracą wśród dzieci i młodzieży, służbą duszpasterską w wojsku, policji i więziennictwie, służbą diakonijną (charytatywną Diakonia Kościoła i Diakonie Diecezjalne), oraz współpracuje ekumenicznie z innymi Kościołami Chrześcijańskimi, przede wszystkim należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej, jak również i z Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) i innymi wspólnotami kościelnymi nie należącymi do PRE .

Żródło:

Opracowanie ks. Jan Gross, dnia 11 stycznia 2003 r.
Wikipedia za Dzieło łaski Boga. Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (historia i współczesność), Wydawnictwo "Głos Życia", Katowice 2003.

Proboszcz

Ks. Mirosław Sikora.
Urodzony w Cieszynie 13 grudnia 1963 roku.
Ordynowany na duchownego 13 października 1991 roku.
Wraz z żoną i dwójką dzieci zamieszkuje dom parafialny.

Rada Parafialna

 • ks. Mirosław Sikora (proboszcz),
 • p. Marian Kwiatoń (kurator),
 • p. Irena Seidel,
 • p. Zygfryd Pasek,
 • p. Miroslaw Jordan,
 • p. Artur Undas,
 • p. Marian Folwarczny,
 • p. Piotr Kowalski.

Panie prowadzące Szkółkę Niedzielną

 • Pastorowa Henrietta Front-Sikora,
 • p. Wioletta Goszyk,
 • p. Alina Undas,
 • p. Alina Jordan,
 • p. Dorota Kowalska.

Organiści

p. Jan Niemiec i p. Tadeusz Hanik.

Dyrygentka chóru

p. Adelajda Romańska

Aktualności

Hasło miesiąca

Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.
(Mt 2:10 bw)

Hasło tygodnia

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.
(Iz 40:3.10 bw)


2018-12-16
Z Biblią na co dzień


bezpośredni link do "Z Biblią na co dzień"

Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie.
(Ps 38,5 bw)

Anioł rzekł do Józefa: Maria urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
(Mt 1,21 bw)

Gdzież indziej mielibyśmy szukać łaski z powodu naszej niewierności, małej wiary i braku posłuszeństwa? Gdzie indziej jak tylko w uniżeniu Boga w żłobie?
ks. Dietrich Bonhoeffer †1945

Źródło:
Biblia Warszawska wersja papierowa i czytnikowa
biblianacodzien.pl,
BIBLIA INTERNETOWA


16 grudnia 2018, 3 NIEDZIELA W ADWENCIE


bezpośredni link do "16 grudnia 2018, 3 NIEDZIELA W ADWENCIE"

Nabożeństwo o godz. 9:30 – serdecznie zapraszamy.
Każde nabożeństwo w Adwencie połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, litościwy jest nasz Bóg.
(Ps 116,5 bw)

W zabawie towarzyskiej zwanej "Zgadnij, kim jesteś" na czole osób zgadujących umieszcza się karteczki z danymi rzeczywistych czy fikcyjnych postaci. Następnie zadaje się proste pytania, które mają pomóc w odgadnięciu swojej tożsamości.
Pan Bóg w sposób najdobitniejszy i najbardziej wyraźny przedstawił w osobie Jezusa kim jest. Poprzez Jezusa widzimy, że Bóg jest naprawdę łaskawy, sprawiedliwy i pełen litości. Przez Niego pokazał jak bardzo nas kocha i jak wiele dla Niego znaczymy. Patrząc na Niego widzimy Boga. I już wiemy, kim On jest. Dla nas, dla mnie, dla Ciebie.
(ks. Adam Malina)

PSALM TYGODNIA
(2) Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, Odmieniłeś los Jakuba. (3) Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela. (4) Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. (5) Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, I zaniechaj gniewu swego na nas! (6) Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? (7) Czyż nie ożywisz nas znowu, Aby lud twój rozradował się w tobie? (8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją I daj nam zbawienie swoje!
(Ps 85:2-8 bw)

PIEŚŃ TYGODNIA
Z powagą przygotujcie (29)
(Odsłuchaj. Muzyka organowa: Miłosz Bonar; rejestracja i obróbka cyfrowa: Józef Cioruń)

TEKSTY LITURGICZNE
(1) Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. (2) A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. (3) Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. (4) Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan. (5) Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.
(1Kor 4:1-5 bw)

(2) A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: (3) Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? (4) A Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: (5) Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia;
(6) a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. (7) A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? (8) Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. (9) Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. (10) To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą.
(Mt 11,2-6.7-10 bw)

KAZANIE
(1) Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! (2) Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. (3) Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! (4) Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! (5) I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. (6) Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. (7) Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą!
(8) Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. (9) Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg! (10) Oto Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. (11) Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie.
(Iz 40,1-8.9-11 bw)


 • AKTUALIZACJA 4.12.2018

  2 grudnia – NABOŻEŃSTWO DLA GÓRNIKÓW

  "Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną" (Ps 23 bw)

  Tradycją naszej parafii stały się coroczne, nabożeństwa barbórkowe, rozpoczynające się uroczystym wejściem górników i księdza proboszcza.
  "Szczęść Boże" – ksiądz skłonił do zastanowienia się nad treścią tych na pozór prozaicznych słów.
  Pozdrowienie to w naszej śląskiej tradycji wiązano z pracą, często z niebezpieczną pracą górników, którzy bez względu na wyznanie, zjeżdżają żegnając się znakiem krzyża. Ale życzenie szczęścia – zdaniem księdza – związane jest także z wieloma innymi okolicznościami. Piękne i głębokie w swej treści "szczęść Boże" to ludzkie życzenie skierowane do Boga a zarazem odpowiedź na całe bogactwo człowieka. Każdy z nas, bez wyjątku, życzy sobie takiego szczęścia, szczęścia pochodzącego od Boga.

  Nawiązując do tekstu kazalnego z Ewangelii Łukasza ksiądz przybliżył postacie niezwykle pobożnych: Zachariasza i Elżbiety, którzy z powodu braku potomstwa nie byli w pełni szczęśliwi. Ale choć nie osiągnęli bardzo ważnego celu jakim niewątpliwie jest bycie rodzicem, nie poprzestali na modlitwie. Kiedy zaś ich modlitwy zostają wysłuchane i anioł Pański zapowiada narodziny Jana Chrzciciela, w tak ważnym momencie życia, przy tak ważnej i radosnej obietnicy, Zachariasz wątpi. Od razu zostaje dotkliwie pouczony o obowiązku bezwzględnej ufności Bogu i ukarany utratą mowy.

  Fragment ten skłonił księdza do refleksji nad wszechmocą i obecnością Boga w naszym życiu. Bo ileż razy i my, mimo potoku wypowiadanych słów, zaniemówiliśmy w stosunku do Boga.
  Na zakończenie proboszcz przypomniał o czasie adwentu, czasie oczekiwania i obietnicy oraz zachęcił do codziennej modlitwy.

  Po nabożeństwie, górnicy z rodzinami spotkali się na plebanii, przy słodkim poczęstunku.

 • AKTUALIZACJA 21.10.2018

  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"

  W Katowicach, w ramach projektu "Podróż do wolności", odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

  23 października,
  godz. 18:00,
  Ewangelicki Kościół Zmartwychwstania Pańskiego,
  ul. Warszawska 18, Katowice.

  Wstęp wolny.


 • AKTUALIZACJA 20.10.2018

  XX Zjazd Przewodników Ewangelickich

  W dniach od 5 do 7 października br. w Karpaczu odbył się jubileuszowy XX Zjazd Przewodników Ewangelików.
  W roku 1999 w parafii ewangelickiej przy kościele Wang odbyło się pierwsze spotkanie ewangelickich przewodników. Inicjatorem spotkań był nieżyjący już profesor Krzysztof Mazurski. Od tego czasu ewangeliccy przewodnicy spotykają się każdego roku w innym miejscu w Polsce. Nasz parafianin Dariusz Wantulok aktywnie uczestniczy w tych zjazdach od roku 2006.

  Tegoroczny XX Zjazd był poświęcony hrabinie Frederice von Reden. Ta pruska arystokratka w 1837 sprowadziła do Mysłakowic w Kotlinie Jeleniogórskiej ewangelickich uchodźców z alpejskiej doliny Zillertal. Ponadto była inicjatorką sprowadzenia do Karpacza u podnóża Karkonoszy zabytkowego drewnianego kościoła typu stavkirke z Norwegii. (Więcej o Świątyni Wang)

  Dopełnieniem wielu wrażeń było niedzielne nabożeństwo. W tym dniu parafia obchodziła Dziękczynne Święto Żniw, które odprawił proboszcz ks.Edwin Pech wraz z panią pastor Ingeborg Vik Lauglund, która jest proboszczem norweskiej parafii Vang. Właśnie z tej miejscowości pochodzi zabytkowy kościół, który obecnie stoi u podnóża Karkonoszy. Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu mieli okazję dowiedzieć się o życiu norweskich luteran od pani pastor. Na zakończenie przewodnicy postanowili, że następne spotkanie odbędzie się w Mikołajkach.

  HISTORIA FRIEDRICHA VON REDEN I JEGO ŻONY – FRIEDERIKE

 • AKTUALIZACJA 09.10.2018

  DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE W WIŚLE

  Organizator - Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej - zaprasza do wzięcia udziału w młodzieżowym wyjeździe diecezjalnym do Wisły.
  TERMIN SPOTKANIA
  19-21 październik

  MIEJSCE
  pensjonat "Księżówka"

  KOSZT WYJAZDU (w cenie nocleg, śniadania obiad i ognisko).
  140 zł

  Dojazd i śpiwór we własnym zakresie.

  ZGŁOSZENIA
  do 14 października.

  Szczegóły na Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • AKTUALIZACJA 8.10.2018

  Dziękczynne Święto Żniw

  Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.
  (Ps 145:15)

  30 września, tradycyjnie w niedzielę po Dniu archanioła Michała, uroczyście obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Ks. proboszcz Mirosław Sikora rozpoczął nabożeństwo słowami Psalmu 145 i pobłogosławił wręczony przez dzieci ze Szkółki Niedzielnej bochen chleba.
  Na tegoroczne Święto Żniw Kościół wyznaczył do rozważenia fragment z 1 Listu Tymoteusza (4:4-5). "Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę".

  Sama praca nie wystarczy, podobnie sama wiara, ale połączenie pracy z wiarą w Boga pozwala nam – zdaniem księdza – niczym łódź rybaka, płynąć przez rzekę życia, do przodu. Ksiądz podkreślił, że Święto Żniw to nie tylko dziękczynienie za dobra które zbieramy z pól i ogrodów ale musimy spojrzeć na pracę własnych rąk, spojrzeć na urodzaj własnych rodzin. To dziękczynienie za możliwość uczestnictwa w nabożeństwie, za wszystko co stworzył Bóg.

  Zwrócił też uwagę na słowa Modlitwy Pańskiej "chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" i podkreślił jak wielki wydźwięk miały one w trudnych latach wojny i latach powojennych, jak wielki wydźwięk mają w czasach współczesnych, w krajach gdzie dzieci umierają z głodu. Uwrażliwił na potrzebę niesienia pomocy potrzebującym, cytując proroka Izajasza (58:7-12) "gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę".

  Docenił trudną pracę rolników i gospodarzy, którym – szczególnie w dawniejszych czasach -połóg, kosa, sierp i spracowane ręce wystarczyły na pozbieranie plonów, wymłócenie ziarna, zmielenie mąki i wypiek – wypełniającego izbę pięknym zapachem – chleba.

  Poszerzając temat żniw proboszcz skierował nasze myśli w stronę najbliższych, w stronę naszych rodzin, które powinny stać się naszą codzienną dziękczynnością.
  Przyrównał Biblię do pieca, z którego codziennie możemy jeść chleb Bożego Słowa. Zakończył prośba byśmy nigdy nie zapominali dziękczynienia za każdy dar, bo Bóg dał nam wszystko, czego nasze ciało i nasza dusza potrzebuje oraz cytatem: "Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają". (1Tm 4:16)

  Parafialny Chór Canto Deo uświetnił nabożeństwo dwiema pieśniami:
  "Czego chcesz od nas Panie" (muz. Romuald Twardowski, sł. Jan Kochanowski) oraz "Ojcze z niebios Boże Panie" - "Modlitwa" z opery "Halka" (Stanisław Moniuszko)
  (Odsłuchaj nagrania)

  Po występie chóru, ksiądz proboszcz, składając najlepsze życzenia w imieniu swoim i parafian, wręczył p. Michałowi Cieślarowi – autorowi książki "Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku" – obchodzącemu 80-lecie urodzin, bukiet kwiatów.

  Dziękujemy p. Reni i p. Ance za piękne przystrojenie kościoła, rodzicom i dzieciom za owoce i warzywa, p. Kornelii za własnoręczne wykonanie "wyroczków" i wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne obchody Dziękczynnego Święta Żniw.

 • AKTUALIZACJA 4.10.2018

  PREZENT POD CHOINKĘ 2018

  Prezent pod choinkę 2018 jest już 18 edycją ogólnopolskiej akcji charytatywnej w Polsce.
  Od początku idea tej akcji jest jasna: chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, w szczególności dzieciom z rodzin żyjących w bardzo skromnych warunkach, często pozbawionych szansy otrzymania prezentu na Boże Narodzenie. Wierzymy, że nawet mając niewiele, możemy się dzielić z tymi, którzy mają jeszcze mniej, lub niemal nic. Część prezentów trafia do domów dziecka, do szkół i przedszkoli w których uczą się dzieci osierocone, lub społecznie wykluczone. W ubiegłym roku kilkaset prezentów przekazano dzieciom przebywającym w obozie dla uchodźców, dzieciom które z powodu konfliktów wojennych od kilku lat są w drodze, nie mają swoich domów, nie chodzą do szkoły, nie mają zabawek, nie mają właściwie niczego „swojego”.Także w tym roku część prezentów trafi do dzieci uchodźców, dzieci na Ukrainie, w Białorusi i Rumunii.
  Wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej akcji „Prezent pod choinkę” znajdują się na stronie www.prezent.cme.org.pl

  Jak zrobić prezent
  (zobacz tutaj)

  Paczki można przynosić na plebanię lub zostawić u p. Reni (kościelnej) do 11 listopada. Termin ten jest podyktowany czasem, który jest potrzebny na zwiezienie paczek z całej Polski do Dzięgielowa (baza akcji), przygotowania ich do transportu za granicę, tj. m.in.: zapakowanie do kartonów zbiorczych, zważenie, podzielenie na kraje itd.

  Dla osób zapracowanych przygotowano możliwość opłacenia prezentu, który zakupią wolontariusze.
  WIRTUALNY PREZENT dla nastolatki(-a) w wieku 12–15 lat.
  Do 24 listopada 2018 r. można wpłacić na konto CME 60 zł, w tytule należy wpisać: „wirtualna paczka”. Wartość prezentu to 50 zł, a 10 zł to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu.
  Szczegóły i numer konta na stronie
  cme.org.pl

  STATYSTYKI Z ROKU 2017

  W roku ubiegłym udało się zebrać 5812 prezentów! To rekord w historii tej akcji!
  2681 paczek trafiło na Ukrainę, 2075 do Rumunii, 726 na Białoruś, a 330 do Bułgarii, gdzie otrzymały je dzieci przebywających tam uchodźców z Syrii i Palestyny. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy je przygotowali oraz wolontariuszom za pomoc w koordynacji akcji i przygotowaniu paczek do transportu.
  Rozdawanie prezentów w 2017 roku
  (zobacz zdjęcia)

  Źródło: cme.org.pl

 • AKTUALIZACJA 11.09.2018

  RSM w Katowicach

  Serdecznie zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe do Katowic.
  Spotkanie odbędzie się w piątek 14 września o godzinie 18.00 w salce parafialnej przy ul. Warszawskiej 18.
  Tematem spotkania będą wzajemne relacje.

  Źródło:
  Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • AKTUALIZACJA 31.08.2018

  Zainspiruj się!
  OZME Świdnica

  "Zainspiruj się!" to hasło przewodnie Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej. Tegoroczne hasło nawiązuje zarówno do Biblii, jak i do miejsca zjazdu. Kościół Pokoju – od 2001 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO – ma tak fascynującą historię, że idealnie wpisuje się w tegoroczne motto.
  Od 21 do 23 września w Świdnicy spotka się kilkaset osób z parafii ewangelickich w całej Polsce.
  – To przede wszystkim spotkanie, okazja do poznania się młodych ewangelików, zwłaszcza z niewielkich parafii diasporalnych – mówi ks. Paweł Meler, duszpasterz młodzieży diecezji wrocławskiej KEA. – Oprócz wątku integracyjnego równie istotny jest przekaz związany z tekstami biblijnymi, z wartościami, które są dla nas życiowym drogowskazem.
  Zjazdy odbywają się od kilkudziesięciu lat, co roku w jednym z miast, w których istnieją parafie ewangelickie.

  Podczas zjazdu jest planowany koncert zespołu October Light z Chorwacji, występ grupy NiemaGOtu, która gra pełną duchowości i energii muzykę nawiązującą do Biblii oraz spektakl teatralny "Pasja" w wykonaniu Stowarzyszenia "Sztukmisja" z Wisły. W programie również seminaria z wykładowcami Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej z Wrocławia, warsztaty konserwatorskie i pieczenia pierników oraz projekcja laserowa. Zjazd zakończy się uroczystym nabożeństwem 23 września o g.10 w Kościele Pokoju.

  Organizatorami wydarzenia są Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży oraz Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Wrocławskiej.

  Chętnych prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

  Szczegóły na: www.facebook.com/OZME2018

  Źródło: Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy, plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica

 • Aktualizacja 27.08.2018

  Diecezjalne Spotkanie Na Pożegnanie Wakacji

  W sobotę, dnia 01. września b.r. w Parafii E.-A. w Jastrzębiu-Zdroju Ruptawie odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Na Pożegnanie Wakacji. (Plakat) Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym, duchownych, katechetów, opiekunów!
  Początek o godz. 10.00 w miejscowym kościele: słowa pozdrowień Ks. Biskupa Mariana Niemca, śpiew pieśni prowadzony przez zespół młodzieżowy, rozważanie biblijne n.t. „Szukamy źródła” Ks. Radca Henryk Reske.
  Następnie: zwiedzanie w grupach z przewodnikiem Galerii Historii Miasta i centrum edukacji Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów. Powrót do Parafii: posiłek, gry i zabawy zespołowe, inne atrakcje. Wspólne zakończenie ok. godz. 15-tej
  Źródło: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jastrzębiu-Zdroju


 • 31 lipiec 2018

  Dni Otwarte Kościoła

  Proboszcz, Rada Parafialna oraz wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rybniku serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Kościoła.
  Od 1 do 31 sierpnia, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 12:30 można zwiedzić kościół z przewodnikiem i poznać jego historię. Będzie też można zobaczyć odrestaurowaną w czerwcu br. tablicę z XIX wieku upamiętniającą księdza Johanna Gottloba Klara (1765 – 1825).
  Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12

 • 24 czerwca 2018

  227 Pamiątka Poświęcenia Kościoła

  Jubileusz rozpoczął się uroczystym wejściem Rady Parafialnej, ks. proboszcza Mirosława Sikory i ks. Władysława Wantuloka - proboszcza Parafii w Jaworzu.
  Po odczytaniu Psalmu 84, ks. proboszcz podziękował ks. Wantulokowi za przyjęcie zaproszenia.
  Liturgię wstępną poprowadzili obaj księża. Odczytano teksty z Księgi Rodzaju (50:15-21) oraz z Ewangelii Łukasza (6:36-42).

  Kazaniem na podstawie Pierwszego listu św. Piotra (3:8-17) służył ks. Wantulok.
  Skierował on nasze myśli w stronę domu Bożego oraz tych, który to miejsce budowali, utrzymywali i utrzymują po dzień dzisiejszy, w stronę społeczności którą jesteśmy, na dobrze i prawidłowo funkcjonującą wspólnotę. Podkreślił, że odczytany tekst z listu apostoła Piotra dotyczy nie tylko wspólnoty parafialnej ale każdej ludzkiej wspólnoty.

  Ksiądz zaakcentował jak wielkie i trudne wymagania stawia przed nami apostoł. Bo choć zasady nakreślone nam przez św. Piotra są słuszne i zbawienne często nas przerastają i nie udaje nam się ich wprowadzić do swojego życia i życia społeczności w której funkcjonujemy.

  Tej prawdy – zdaniem głosiciela – powinniśmy być świadomi, bo ta świadomość prowadzi do pracy nad sobą, do szukania drogi, którą musimy pójść w naszym duchowym życiu, w naszym chrześcijaństwie, w naszym budowaniu społeczności.

  Ks. Wantulok przestrzegł, że nie jest droga łatwa, że najczęściej biegnie ona pod prąd tego, czego oczekuje od nas świat i do czego wzywa. Każdy zaś kto prawdziwie wierzy i prawdziwie pragnie służyć Bogu, musi z pomocą Ducha Świętego wyzbywać się tego co ziemskie, by stawać się chrześcijaninem świadomym życia dla Boga i budować społeczność w oparciu o jedność.

  Jedność wzmacnianą nie na słowach człowieka, nie na jakieś osobowości ale na Chrystusie stojącym ponad ludzkimi interesami, ambicjami czy poglądami. Taka jedność i jednomyślność poprowadzi do prawdziwego współczucia, współczucie zaś sprawia, że człowiek nie patrzy na swoje własne korzyści ale potrafi, umie i chce zapomnieć o sobie, stara się wyjść na przeciw drugiemu człowiekowi, który naszego współczucia potrzebuje. Z tym z kolei wiąże się miłość braterska prowadząca do przebaczenia.

  Ksiądz wskazał na powołanie człowieka do otrzymywania przebaczenia od Boga i do okazywania przebaczenia swoim najbliższym, swoim bliźnim. Zaprosił do otwartości, szczerości wobec siebie, byśmy potrafili i chcieli ze sobą rozmawiać o swoich radościach, smutkach, byśmy byli gotowi do przebaczenia jeśli taka zaistnieje potrzeba. Abyśmy chcieli żyć z Chrystusem i dla Chrystusa każdego dnia.

  Zaznaczył jednak, że podołamy temu wówczas, gdy Bóg i Chrystus staną się najwyższymi autorytetami w naszym życiu, gdy społeczność z Bogiem w Jezusie Chrystusie stanie się największą wartością naszego życia. Zakończył myślą, że "lepiej jest służyć Bogu niż światu".

  Podczas nabożeństwa wystąpił parafialny Chór Canto Deo a zaprezentował się w dwóch utworach: Psalmie 23 "Pan jest pasterzem moim" (muz. Józef Podola) i w Psalmie 27 "Pan jest światłem mym" (G.F. Root, opr. sł. K. Hławiczka). (Odsłuchaj nagrania).

 • 18 czerwca 2018

  69 Tydzień Ewangelizacyjny pod hasłem: "Pragniesz?"

  Dzięgielów, 30 czerwca - 8 lipca.
  Tydzień jest miejscem, gdzie można odkrywać kim jest i jaki jest Jezus Chrystus – Jego osobę, ponadczasowość, realność; Jego Słowo – Biblię i Jego plan dla każdego człowieka. Tydzień daje impulsy do budowania lub odświeżenia swojej relacji z Bogiem oraz kształtowania nowych i twórczych relacji z innymi.

 • 4 czerwiec 2018

  Wygrywanie
  zależy od serca nie od nóg

  SZTAFETA ROWEROWA

  Celem wyścigu jest upamiętnienie jubileuszu 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości, a celem charytatywnym jest zebranie środków na leczenie Przemka Bujoka z Ustronia cierpiącego na a-HUS

  Zawody odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2018 roku.
  Trasę sztafety rowerowej stanowi pętla wokół Jeziora Czerniańskiego pokonywana 100 krotnie.
  Google Maps Link

  Sztafeta odbędzie się w ruchu ulicznym i będzie zabezpieczona przez odpowiednie służby.

  Zgłoszenie drużyny – po zapoznaniu się z regulaminem – polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

  Trasa, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
  www.sztafetarowerowa100.pl

  Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca.


 • 29 maj 2018

  Konfirmacja 2018

  W Panu pokładam nadzieję, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. (Ps 130:5-7)

  27 maja, w Święto Trójcy Świętej odbyło się nabożeństwo konfirmacyjne połączone z błogosławieństwem rocznego dziecka.
  Po rocznych przygotowaniach oraz zdaniu egzaminu, do Konfirmacji przystąpiły cztery osoby: Kinga, Witold, Mateusz i Tomasz. Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Mirosław Sikora. Parafialny chór "Canto Deo" uświetnił uroczystość trzema pieśniami: Psalm 23 "Pan jest pasterzem moim" (muz. Józef Podola), "Chcę chwalić Boga dziś" (muz. i sł. Claude Fraysse) i "Wciąż mocniej kocham Cię" (E. Presley, sł. U. Myszor).

  Kingo, Witku, Mateuszu i Tomku, życzymy Wam wiele Bożego Błogosławieństwa, życzymy żeby Duch Boży prowadził Was przez dorosłe życie wiary, które jest przed Wami.

 • 26 maj 2018

  DZIEŃ MATKI I OJCA

  26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki a 23 czerwca Dzień Ojca. Z tej okazji, w niedzielę 20 maja, Dzieci ze Szkółki Niedzielnej przygotowały występ.
  Rodzeństwo Marta i Paweł rozpoczęli uroczystość przepiękną pieśnią "Ojcowski dom" zagraną na skrzypcach i trąbce. Wiersze młodszych dzieci przeplatane były piosenkami i grą Julii na keyboardzie. W jej wykonaniu usłyszeliśmy pieśni "Bóg jest miłością" i "Pan kiedyś stanął nad brzegiem". Kamil rozbawił słuchaczy deklamacją w gwarze śląskiej, wiersza Juliana Tuwima "Bambo". Po gromkich brawach ksiądz proboszcz podziękował za występ a p. Wioletcie Goszyk i rodzicom za przygotowanie dzieci. Na zakończenie dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie przygotowane prezenty.

  Zapraszamy do obejrzenia nagrania i galerii

 • 22 maj 2018

  RSM w Kotach

  RSM - Regionalne Spotkanie Młodzieżowe, które odbywa się raz w miesiącu w wybranej Ewangelickiej Parafii Diecezji Katowickiej. Przyjedź ze swoją grupą młodzieżową pośpiewać, pogadać, posłuchać, pośmiać się, pomyśleć!
  9 czerwca w godzinach 11:00 - 16:00
  42-690 Koty, ul. Piaskowa 16
  Serdecznie zapraszamy na RSM, które tym razem odbędzie się w Kotach 9 czerwca (sobota) 2018 r. w godzinach 11:00 - 16:00
  Nie przejmujcie się, że nie wiecie, gdzie to jest. Czujcie się zaproszeni!

  Zgłoszenia dostępne na goo.gl, przyjmowane są do 28 maja 2018 r.

  Wypełnienie zgłoszeń jest obowiązkowe. Wystarczy, że jedna osoba z parafii zgłosi całą grupę. Zgłoszenie i ustalenie ilości osób jest niezbędne, by przygotować posiłki, program i transport autokarowy.
  Szczegóły zostaną ustalone i przekazane osobom zgłaszającym grupę i duchownym.
  Do zobaczenia!

  Źródło: www.facebook.com


 • 18 maj 2018

  NABOŻEŃSTWA
  W LEŚNYCH KOŚCIOŁACH

  Tegoroczne nabożeństwa w "Leśnych kościołach" odbędą się według poniższego planu.
  KAMIEŃ na Równicy w Ustroniu
  31 maj (czwartek - w Kościele Katolickim uroczystość Bożego Ciała) godz. 10.00

  SPOWIEDZISKO w Lesznej Górnej
  10 czerwiec (niedziela) godz. 15.00

  GODULA w Ligotce Kameralnej (CZ)
  17 czerwiec (niedziela) godz. 15.00

  ZAKAMIEŃ w Nydku na Czantorii (CZ)
  24 czerwiec (niedziela) godz. 15.00

  KOŚCIÓŁKI Dolna Łomna (CZ)
  12 sierpień (niedziela) godz. 15.00
  Po uroczystościach pamiątki poświęcenia kościoła w Nawsiu

  WYSOKIE w Jaworzu
  15 sierpień (środa) godz. 11.00

  KAMIEŃ na Bukowej w Wiśle
  26 sierpień (niedziela) godz. 11.00

  STÓŁ OŁTARZOWY JAN w Bielsku-Białej
  01 wrzesień (sobota) godz. 9.30

  SUCHDOL n. Odrą KLETNE (CZ)
  16 wrzesień (niedziela) godz. 15.00

  Informacje zebrał i zestawił Michał Pilch
  Źródło: cieszynska.luteranie.pl

  Więcej na "Leśne kościoły" ewangelickie


 • 17 maj 2018

  Nabożeństwo Wniebowstąpienia Pańskiego połączone z egzaminem konfirmantów

  "Sam egzamin konfirmacyjny, wyuczone na pamięć regułki – choć z pewnością ważne w procesie edukacji i kształcenia – to zdecydowanie za mało! Za nimi musi iść coś więcej – tworzenie mocnego fundamentu wiary, uczenie postaw odpowiedzialności, towarzyszenie młodzieży w życiowym wzroście i budowaniu poczucia własnej wartości." (ks. Michał Walukiewicz)
  I tego zyczymy czwórce tegorocznych konfirmantów, stojących u progu duchowej dojrzałości.

 • 9 maj 2018

  Z PRZYJACIELEM 2018

  Zapraszamy na obóz dla dzieci do Piecek na Mazurach. Hasło obozu to "Niezwykła wędrówka", która wypełniona będzie samymi niezwykłościami.
  Dzieci dowiedzą się, m.in. jak szarańcza mogła pokonać olbrzymów, o niezwykle długim dniu, gdy zatrzymało się słonce; o niezwykłym działaniu soli, o niezwykłych ubraniach i o sześciu niezwykłych miastach. Na pewno nie zabraknie niezwykłych atrakcji, rejsu statkiem, spływu kajakowego rzeką Krutynią, wizyty w Parku Dzikich Zwierząt i wielu niezwykłych szaleństw nad jeziorem Wągiel. Będzie to niezwykła przygoda i niezwykła wędrówka! A wszystko pod opieką wykwalifikowanej kadry.

  Termin
  23 lipca – 3 sierpnia 2018 roku

  Miejsce
  Piecki, Mazury

  Wiek uczestników
  Roczniki 2009–2004

  Miejsce zakwaterowania
  Ośrodek Wczasowy Piecki na Mazurach

  Termin zgłoszeń
  do 31 maja 2018.
  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Dodatkowe informacje, zgłoszenie oraz karta kwalifikacyjna na cme.org.pl


 • 9 maj 2018

  FAJNY! OBÓZ MŁODZIEŻOWY

  Niezwykli ludzie z całej Polski plus warsztaty, rozgrywki sportowe, wspólny śpiew, rozmowy na luźne i poważne tematy. Obóz z Centrum Misji i Ewangelizacji to niezapomniana przygoda – zapytajcie tych, co byli… a później przekonajcie się sami! Zapraszamy do udziału w Fajnych! Obozach młodzieżowych CME.
  W 2018 r. czekają na nas – las… dowody… odciski palców… słońce… winny, niewinny… alibi… Pomóżcie nam rozwiązać zagadkę! Będzie się działo, bo wakacje bez fajnego obozu, to nie wakacje!
  Termin.
  2–11 sierpnia 2018 r..
  Miejsce.
  Ośrodek Wypoczynkowy "Ptaszyniec" w Górach Świętokrzyskich.
  Uczestnicy.
  Roczniki 1999–2005.
  Termin zgłoszeń.
  Do 31 maja br.

  Dodatkowe informacje, formularz zgłoszeniowy na cme.org.pl


 • 8 maj 2017

  RSM w Jastrzębiu

  Serdecznie zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe do Jastrzębia.
  Spotkanie odbędzie się 11 maja 2018 r. o godzinie 18.00 w sali parafialnej w Jastrzębiu (ul. Cieszyńska 23).

  Jednocześnie informujemy, że z powodu trudności logistycznych, planowany na 25-27 maja, Diecezjalny Wyjazd Młodzieżowy do Łodzi został odwołany.

  Źródło: Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • 7 maj 2018

  105 lat Kościoła Ducha Świętego w Orzeszu

  Parafia w Orzeszu ma zaszczyt zaprosić na uroczyste nabożeństwo w niedzielę 13.05.2018 godz. 15.00
  Kazanie wygłosi proboszcz Parafii Ewangelickiej w Drogomyślu ks. Karol Macura. Nabożeństwo uświetni i ubogaci Chór Nadzieja, chór z wieloletnią tradycją i dorobkiem wielu parafian.
  Zapraszamy również na wykład ks. Karola Macury poświęcony sztuce protestanckiej.


 • 6 maj 2018

  CZWARTA EDYCJA OLIMPIADY MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ

  W kolejny długi majowo-czerwcowy weekend (31.05-02.06), odbędzie się IV edycja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej.
  W tym roku będzie można wziąć udział w następujących konkurencjach:
  lekkoatletyka,
  piłka nożna,
  koszykówka,
  koszykówka uliczna,
  siatkówka,
  siatkówka plażowa,
  piłka ręczna,
  unihokey,
  badminton,
  pływanie,
  kajakarstwo,
  tenis stołowy,
  tenis plażowy.

  Zgłoszenia i relacje z poprzednich olimpiad można znaleźć na stronie Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży


 • 5 maj 2018

  CHÓRALNE ŚWIĘTO W KLUCZBORKU

  Raz w roku parafialne chóry Diecezji Katowickiej mogą zobaczyć się, wzajemnie usłyszeć, wspólnie pomodlić, zaśpiewać, zjeść posiłek, pośmiać się, a nawet potańczyć.
  Takie wydarzenie pod hasłem ZJAZD Chórów Diecezji Katowickiej to naprawdę wielkie logistyczne wyzwanie dla organizatorów, a dla chórzystów wyjątkowe święto.
  Tegoroczne spotkanie chórów odbyło się w niedzielę Jubilate, 22 kwietnia w parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały chóry z 14 miast: Pszczyny, Bytomia, Gliwic, Żor, Katowic, Mysłowic, Zabrza, Świętochłowic, Mikołowa, Golasowic, Orzesza, Tych, Chorzowa, Rybnika oraz 2 zespoły muzyczne: Zespół Kameralny z Gliwic i Zespół Muzyczny z Pokoju.
  Występy chórów wplecione zostały w porządek nabożeństwa, które odbyło się w zabytkowym Kościele Chrystusa Zbawiciela. Liturgię wstępną poprowadzili księża: Dariusz Chwastek oraz proboszcz tamtejszej parafii, główny organizator Mateusz Łaciak. Kazanie oraz końcowe podziękowania wygłosił zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp Marian Niemiec, a powszechną modlitwę zmówił ks. Marcin Makula.
  Nasz parafialny chór "Canto Deo" wystąpił jako ostatni, a zaprezentował się w dwóch pieśniach: Psalmie 23 „Pan jest pasterzem moim” (muz. Józef Podola) oraz pieśni gospel „Nobody knows de trouble I see” (akompaniament fortepianowy wykonała Katarzyna Jarzyna). Niezmiennie chórzystów przygotowała do występu i poprowadziła p. Adelajda Romańska.
  „Irlandzkie błogosławieństwa” – wyznaczona na ten zjazd wspólna pieśń uczestników nabożeństwa zabrzmiała pod dyrekcją dr Aleksandry Maciejczyk.
  Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa, kwiaty oraz pamiątkowe tabliczki i kolejne zeszyty pieśni chóralnych.
  Po smakowitym obiedzie, który podany został w hali sportowej "Kampus" MKS, chórzystów zaproszono do wspólnej biesiady. Instrumentaliści z „Blasskapeli” ze Świbia muzyką i słowem bawili uczestników spotkania. Poderwali niejednego do tańca i wywołali uśmiech na twarzach chórzystów przybyłych z odległych parafii katowickiej diecezji. Był wspólny śpiew i rozmowy, słodki poczęstunek z kawą, wszystko przy sprzyjającej aurze pogodowej.
  Wspaniała organizacja, sympatyczna atmosfera, przygotowane posiłki i niespodzianki na pewno na długo zapadną w pamięć uczestnikom 72 Zjazdu Chórów. Za to należą się wielkie podziękowania organizatorom: parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku z ks. proboszczem Mateuszem Łaciakiem, którą wspierała Diecezja Katowicka Kościoła E.- A. w Polsce.
  k.j.

 • 18 kwietnia 2018

  DIECEZJALNE SPOTKANIE TANECZNE

  Przypominamy, że w piątek 20 kwietnia w sali parafialnej PEA w Zabrzu przy ulicy Klimasa 3, w godzinach od 18.00 do 23.00 odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Taneczne.
  Będzie można poprawić kondycję, zrelaksować się, zawrzeć nowe znajomości.
  W imieniu organizatorów - Parafii w Zabrzu i Młodzieży Ewangelickiej Diecezji Katowickiej - serdecznie zapraszamy dziewczęta i chłopców lubiących ruch.


 • 14 kwiecień 2018

  Bratnia Pomoc
  im. Gustawa Adolfa

  Odezwa Zarządu BPGA na rok 2018
  "W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano: Kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało" (2Kor 8,14-15)
  Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce rozpoczyna kolejną zbiórkę funduszy na pomoc parafiom, które ze względu na brak środków finansowych nie mogą samodzielnie remontować kościołów, kaplic, sal katechetycznych czy plebanii. Jak duże są to potrzeby, możemy przekonać się oglądając zdjęcia obiektów sakralnych zamieszczone na stronie internetowej Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. (Ks. Marcin Makula)
  Czytaj całość na www.bpga.luteranie.pl

  Zbiórka ofiar w Parafiach odbywa się od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego. Za każdy Wasz dar Bóg zapłać


 • 31 marzec 2018

  ŻYCZENIA WIELKANOCNE


 • 19 marzec 2018


  Czego pragniesz?
  WIOSENNA KONFERENCJA DLA KOBIET

  Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje konferencje adresowane do kobiet w każdym wieku. Ich celem jest rozwój osobisty i duchowy. Na konferencjach poruszane są tematy istotne dla kobiet, np. dotyczące związków, emocji, straty, komunikacji w rodzinach, priorytetów, wartości.
  Wiosenna Konferencja dla Kobiet
  pt. "Czego pragniesz?"
  Sobota 24 marca od godz.10.00 do 13.00
  Dzięgielów
  Kościół ewangelicki, ul. ks. Kulisza 66

  WSTĘP WOLNY
  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

  Więcej informacji na cme.org.pl


 • 14 marzec 2018

  Rybnicki Szlak Kobiet
  Katarzyna Reinhold

  10 marca Halo! Rybnik zaprosiło na uroczystą premierę audioprzewodnika Rybnicki Szlak Kobiet. Spacerując z autoprzewodnikiem można poznać sylwetki 11 rybniczanek. Jedną z nich jest pastorowa Katarzyna Reinhold, która wraz z mężem ks. Paulem Reinholdem w latach 1894-1926 zaangażowała się w życie naszej parafii i miasta.
  O losach Katarzyny Reinhold można posłuchać na izi.travel


 • 6 marzec 2018

  DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY BIBLIJNEJ

  Raz w roku Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza wszystkich zainteresowanych Szkołą Biblijną do uczestnictwa w jednym zjeździe.
  Miejsce i termin tegorocznego spotkania: Dzięgielów, 10 marca (sobota) w godz. 8.00–18.00

  Więcej informacji na cme.org.pl

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: szkola@cme.org.pl


 • 6 marca 2018

  WYDARZENIA MŁODZIEŻOWE 2018

  Jak co roku, zerknij, pomyśl, zaplanuj w którym wydarzeniu weźmiesz udział :)
  REGIONALNE SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE odbywają się raz w miesiącu w wybranej ewangelickiej Parafii Diecezji Katowickiej.
  Terminy: 9 marca, 11 maja, 9 czerwca, 14 września, 9 listopada, 14 grudnia
  Miejsca spotkań podawane są na bieżąco – postaram się je zamieszczać na naszej parafialnej stronie, można też śledzić wpisy na @mlodziluteraniekatowicka
  Spotkanie z 9 MARCA odbędzie się o godzinie 18.00 w sali parafialnej w WARSZOWICACH (ul. Boryńska 1).
  Wszystkich serdecznie zapraszamy.

  DZME w Żorach
  Termin i miejsce: 3 kwietnia
  Organizator: Parafia w Żorach i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  SPOTKANIE KONFIRMANTÓW
  Termin i miejsce: 14 kwietnia, Golasowice

  SPOTKANIE TANECZNE
  Termin i miejsce: 20 kwietnia, Zabrze
  Organizator: Parafia w Zabrzu i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  DIECEZJALNY WYJAZD MŁODZIEŻOWY
  Termin i miejsce: 25-27 maja, Łódź
  Organizator: Parafia w Łodzi i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  OLIMPIADA MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ
  Termin i miejsce: 31 maja - 3 czerwca, Tychy
  Organizator: Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

  TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY
  Termin i miejsce: 30 czerwca - 8 lipca, Dzięgielów

  FAJNY! OBÓZ MŁODZIEŻOWY
  Termin i miejsce: 2-11 sierpnia, Małogoszcz (k/Kielc)
  Organizator: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej
  Koszt: 1000 zł
  Miejsce: OW Ptaszyniec
  Uczestnicy: roczniki 1999-2004
  Termin zgłoszeń: 31 maja

  OBÓZ REKREACYJNO-KONDYCYJNY
  Termin i miejsce: 18-25 sierpnia, Wisła
  Organizator: Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży
  Koszt: 1000 zł
  Miejsce: Willa Księżówka-Wiślanka

  WYJAZD KONFIRMANTÓW DO WITTENBERGI
  Termin i miejsce: 20-23 września, Eisleben, Wittenberga
  Organizator: Diecezja Katowicka,
  ks. Marcin Brzóska i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  OZME W ŚWIDNICY
  Termin i miejsce: 21-23 września, Świdnica
  Organizator: Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

  DIECEZJALNY WYJAZD MŁODZIEŻOWY
  Termin i miejsce: 19-21 października, Wisła
  Organizator: Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej
  Ośrodek: Willa Księżówka-Wiślanka

  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR IM. KS. ANDRZEJA HAUPTMANA
  Termin i miejsce: 10 listopada, Zabrze
  Organizator: Parafia w Zabrzu i Parafia w Gliwicach

  SPOTKANIE TANECZNE
  Termin i miejsce: 23 listopada, Golasowice
  Organizator: Parafia w Golasowicach i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  DZME W PSZCZYNIE
  Termin i miejsce: 27 grudnia, Pszczyna
  Organizator: Parafia w Pszczynie i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • 25 luty 2018

  ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

  Zapraszamy na nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.
  Liturgię przygotowały chrześcijanki różnych wyznań z Surinamu, państwa położonego w północno-wschodniej części Ameryki Południowej.
  Modlitwę i spotkanie w Orzeszu przygotowują przedstawicielki różnych wyznań Orzesza.

  MIEJSCE:
  Kościół ewangelicki w Orzeszu 02.03.2018 (piątek) godz. 17.00

  TEMAT:
  Wszystko, co stworzył Bóg jest dobre.
  www.orzesze.luteranie.pl
  Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji.
  Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy: umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela, zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur, przełamują poczucie izolacji i osamotnienia, pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona, ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn, poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę.
  (Powyższy tekst pochodzi z broszury przygotowanej na Światowy Dzień Modlitwy, tłum. Małgorzata Platajs i Bożena Wiercińska, opr. Krystyna Lindenberg i Małgorzata Platajs).
  Więcej na ekumenia.pl


 • 15 luty 2018

  Skarbonka diakonijna 2018
  "Dar juniora dla seniora"

  Skarbonka diakonijna to ekumeniczna akcja prowadzona przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: rzymskokatolicki Caritas, luterańską i reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos. W Kościołach ewangelickich nazywana jest Skarbonką diakonijną, w Kościele Rzymskokatolickim Jałmużną Wielkopostną, zaś w Kościele Prawosławnym Ofiarą Wielkopostną.
  W okresie pasyjnym zachęcamy wszystkich do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek.
  W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce, w tym również i naszej. Zebrane środki przeznaczy na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelkie wsparcie osób potrzebujących, w zależności od potrzeb. Akcja trwa do Niedzieli Wielkanocnej.
  Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość, jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości.
  Skarbonki ułożone są na ławeczce, przy drzwiach wejściowych kościoła.
  Czytaj całość na www.diakonia.org.pl


 • 14 luty 2018

  7 TYGODNI BEZ

  Już po raz dwunasty, bo od 2007 roku, zachęcamy wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach w swoim życiu do wzięcia udziału w akcji Centrum Misji i Ewangelizacji.
  Akcja dotyczy czasu pasyjnego tzw. postu i trwa ok. 40 dni. Proponujemy, aby te prawie "7 tygodni bez" skłoniło Cię do:
  przeanalizowania swoich przyzwyczajeń
  zrezygnowania z ulubionych "grzeszków", takich jak kofeina, nikotyna, słodycze
  wyjaśnienia, co naprawdę decyduje o jakości życia
  stworzenia miejsca na zmiany
  rozwijania perspektyw
  solidaryzowania się z innymi poprzez rezygnację z czegoś

  Życzymy Ci, by tegoroczny czas pasyjny 2018 był dobrym powodem do odkrywania Boga i poznawania siebie i powodem do zmian… A może chodzi o to, żeby żyć prościej i głębiej?

  Więcej na cme.org.pl – akcje ewangelizacyjne


 • 5 styczeń 2018

  Relacja z nabożeństwa kolędowego

  W Święto Trzech Króli, 06 stycznia 2018r. w ewangelicko–augsburskim Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbyło się nabożeństwo kolędowe z udziałem parafialnych chórów: "Largo Cantabile" pod dyrekcją dr Aleksandry Maciejczyk oraz "Canto Deo" z Rybnika kierowanego przez p. Adelajdę Romańską.
  Nabożeństwo poprowadził ks. bp dr Marian Niemiec, który przywitał wszystkich zgromadzonych, przeczytał Słowo Boże i rozważał je. Słowo, medytacja nad obrazkiem i modlitwa wzbogacone zostało śpiewem zboru i chórów. W tym szczególnym dniu nie zabrakło wspólnego śpiewu kolędy "Mędrcy świata" i radosnej w charakterze "O błogosławiony" ze słowami "…Cieszcie się chrześcijanie wraz"!

  W czasie spotkania chóry z Katowic i Rybnika zaprezentowały kolędy i bożonarodzeniowe pieśni w różnych opracowaniach, występując na przemian, aby na zakończenie wykonać 2 kolędy wspólnie. Połączone chóry zabrzmiały razem w pieśniach "U żłóbka" – F. Rylinga pod dyrekcją p. Adelajdy Romańskiej oraz "Adeste fideles", którą zadyrygowała p. Aleksandra Maciejczyk. Do polskiego tekstu dołączył się cały zgromadzony zbór i słuchacze.

  Muzykę chóralną wzbogacił występ duetu skrzypcowo-organowego w składzie: Aleksandra Stryja - skrzypce i Gabriela Jonszta - organy, który wykonał 2 utwory, na początek nabożeństwa" "O gwiazdeczko" oraz na zakończenie "Lulajże Jezuniu".

  Po nabożeństwie nastąpiła prezentacja obrazów inspirowanych Rokiem Reformacji Piotra Murawy,1) poprzedzona krótką jego prelekcją dotyczącą inspiracji malarskich. Zainteresowani sztuką plastyczną mogli zatem ucieszyć oko wyrazistymi w treści dziełami malarskimi.

  A na parafii, na przybyłych z Rybnika chórzystów czekał słodki poczęstunek i wspólne kolędowanie przy fortepianowym akompaniamencie p. Aleksandry Maciejczyk.

  Przejmujące i artystyczne było to spotkanie - na pewno nie żałuje ten, kto powędrował do żłóbka oddać śpiewem cześć Maleńkiemu, podobnie jak 2 tys. lat temu uczynili to Trzej Królowie!

  k.j.

  1)Absolwent ASP w Krakowie, uczeń prof. Wacława Taranczewskiego. Uczestnik wielu wystaw w kraju i za granicą oraz licznych plenerów malarskich ogólnopolskich i zagranicznych. Jego obrazy zakupiło Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskie i kolekcje prywatne.

  Kolędowanie w Święto Epifanii - galeria zdjęć na facebooku

 • 4 styczeń 2018

  Biblia – Księga Niezwykła. Konserwacja krok po kroku

  "Biblia – Księga Niezwykła. Konserwacja krok po kroku." W rybnickim muzeum, w środę 10 stycznia o godz. 17:30 (Rynek 18), będzie miała miejsce prezentacja po konserwacji Biblii w tłumaczeniu Marcina Lutra.
  W zbiorach Muzeum w Rybniku znajduje się egzemplarz Biblii z XVII w. w tłumaczeniu Marcina Lutra. Przedmiot ten nie był zbyt często pokazywany. Dopiero w 2016 roku zdecydowano się na na przeprowadzenie jego pełnej konserwacji. Prace trwały ponad rok a ich efekty będzie można zobaczyć podczas spotkania w Muzeum. Będzie to też okazja do zapoznania się z procesem konserwacji. Spotkanie poprowadzą: Katarzyna Kwaśniewicz i Danuta Skrzypczyk
  Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora.
  Źródło: www.rybnik.com.pl

 • 4 styczeń 2018

  Spotkanie Kolędowe

  Parafie Ewangelicko-Augsburskie w Katowicach i Rybniku serdecznie zapraszają na Spotkanie Kolędowe w Święto Trzech Króli.
  W czasie kolędowania wystąpią parafialne chóry: "Largo" pod dyrekcją Aleksandry Maciejczyk oraz "Canto Deo" pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej

  Sobota, tj. 6.01.2018 r., godz. 10.00 - Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, ul. Warszawska 18

 • 2 styczeń 2018

  Zabawa karnawałowa

  Rada Parafialna zaprasza do udziału z zabawie karnawałowej.
  W piątek 9 lutego 2018 r. o godz. 19-tej. w Domu Przyjęć Maximus, ul. Raciborska 370
  Koszt 150 zł od pary.

 • 31 grudzień 2017

  ŻYCZENIA NOWOROCZNE


 • 26 grudnia 2017

  Jasełka 2017

  Kontynuując piękną tradycję przedstawień Bożonarodzeniowych, jak co roku, w drugi dzień świąt, 26 grudnia, w kościele zaprezentowały się dzieci ze Szkółki Niedzielnej.
  W Jasełkach scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka Jezus przeplatane były obrazami charakterystycznymi współczesnemu obchodzeniu Świąt Bożego Narodzenia.
  Ciekawy scenariusz, barwne stroje, perfekcyjne wykonanie kolęd na skrzypcach i trąbce przez rodzeństwo Jarzyna, wszystko dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Dzieci świetnie radziły sobie nawet z bardzo długimi kwestiami a najmłodsze dziarsko dołączały do śpiewu. (Nagranie dostępne tutaj)
  Za ogrom pracy, wszystkim zaangażowanym, p. Wioletcie Goszyk, dzieciom i rodzicom podziękował ks. proboszcz M. Sikora.
  Na zakończenie jak co roku spotkanie z Mikołajem i to na co dzieci czekały cały rok – prezenty :)

  Po spektaklu poprosiłam autorkę o opisanie przygotowań do Jasełek, bo często nawet nie zdajemy sobie sprawy przez ile i jakich trudności trzeba przejść, żeby efekt końcowy zadowolił wszystkich.
  Poniżej wypowiedź P. Wioletty.

  "Przygotowania do Jasełek rozpoczęłam już w listopadzie. Najpierw napisałam scenariusz odpowiedni dla naszej grupy wiekowej. Staram się, aby Jasełka były zawsze trochę inne niż te tradycyjne. W tym roku wprowadziłam motyw Psa i Kota i odwiecznej niezgody między nimi. Na koniec dzięki Jezusowi nastąpiła zgoda między zwaśnionymi zwierzętami.
  Wprowadzam także inne pieśni bożonarodzeniowe niż tradycyjne kolędy, ponieważ dzieci lubią je śpiewać.
  Przydzielenie ról poszczególnym dzieciakom to także nie lada wyzwanie. Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, kim był w zeszłym roku i predyspozycje. Technicznie trzeba jeszcze skserować rolę dla każdego i przesłać mailowo muzykę. W tym roku po raz pierwszy spotkałam się z prośbą dziecka o większą ilość tekstu, bo uznało, że ma za mało do mówienia. Przerobiłam jej rolę i dopisałam, aby była zadowolona.
  Próby rozpoczęły się już w połowie listopada na zajęciach Szkółki Niedzielnej. Dzieci wcześniej otrzymały teksty ról i teksty piosenek oraz ścieżkę dźwiękową do piosenek. Muszę przyznać, że pięknie nauczyły się swoich ról, niektóre z nich już tydzień później całość roli recytowały na pamięć. Co niedzielę oraz w piątek (22.12) ćwiczyliśmy Jasełka: kto po kim mówi, gdzie się porusza, komu należy przekazać mikrofon. Może komuś, kto nigdy nie przygotowywał przedstawień, wydawać się to proste, ale rzadko na próbę przychodzą wszyscy i kiedy uda nam się opanować jedną scenę, za tydzień ktoś nie przyjdzie i za dwa tygodnie znowu wracamy do sceny, która wydawała się już gotowa do występu. Ostatnia próba przed występem – w tym roku ta piątkowa – jest już próbą z wszystkimi aktorami. W tym roku dla naszego Józefa była to pierwsza próba i jedyna, bo wcześniej nie mógł być, był chory na ospę.
  Staram się zawsze, jeśli tylko mogę, pomóc rodzicom w zorganizowaniu strojów – wypożyczam je z mojej szkoły, gdzie mamy ich sporo, bo co roku z moją koleżanką także przygotowujemy Jasełka.
  Duże podziękowania należą się także rodzicom dzieci za to, że pilnują, by opanowały tekst, nauczyły się piosenek i przyszły na próbę. Bez tego występ byłby niemożliwy. Występ to zawsze stres dla dzieci i dla mnie: czy to, co przygotowaliśmy, uda się pokazać jak najlepiej. Ja jestem bardzo zadowolona z tegorocznego występu dzieci i mam nadzieję, że innym się także podobał."

  Pani Wioletto, bardzo dziękuję za ciekawą wypowiedź.

 • 24 grudnia 2017

  Świąteczne życzenia

  Lubiącym kolędować polecam nagrania zrealizowane w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Krakowie. Numery poszczególnych pików odpowiadają porządkowi pieśni zawartych w śpiewniku.
  Muzyka organowa: Miłosz Bonar
  Rejestracja i obróbka cyfrowa: Józef Cioruń
  Odsłuchaj na krakow.luteranie.pl

 • 21 grudzień 2017

  Doroczne spotkanie Seniorów - Adwentówka


 • 3 grudnia 2017

  BARBÓRKA

  "Gdy co dzień zniżam się w głąb ziemi, tam gdzie panuje wieczny mrok gdy pierwsza ciemność mnie oniemi, do Ciebie Boże ślę swój wzrok. Ty mnie w opiece swojej miej i od przygody broń mnie złej."
  Tą piękną pieśnią autorstwa ks. Edwarda Romańskiego, po uprzednim uroczystym powitaniu górników i ich rodzin przez proboszcza ks. Mirosława Sikorę, rozpoczęto tegoroczne nabożeństwo barbórkowe.
  W tym roku wyjątkowo przypadło ono w pierwszą niedziele adwentu tj. niedzielę poprzedzającą 4 grudnia.
  Tradycyjnie po nabożeństwie w salce parafialnej odbyło się towarzyskie spotkanie przy wspólnym stole, kawie i ciastkach.

 • 22 listopad 2017

  CHOT 2018 - dla młodzieży 12+

  CHOT – Chrześcijański Obóz Technologiczny to pomysł pasjonatów nowych technologii. To obóz z charakterem! Ćwiczy głowy i umiejętności, a jeśli zima dopisuje – także ciała. Wspomaga rozwój ale i bawi.
  Na warsztatach będzie można poznać: tajniki druku 3D, komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych (frezarkę), techniki nagłośnienia, programowanie mikrokontrolerów. Odbędą się również warsztaty kulinarne, komunikacyjne itd.

  Zapraszamy młodzież (12+) – dziewczyny i chłopaków, w terminie 28 stycznia - 4 lutego 2018 r. do miejscowości Wisła Czarne
  Kontakt: Katarzyna Wesner-Macura
  katarzyna.macura@cme.org.pl
  tel. 691 978 383

  Dodatkowe informacje, formularz zgłoszeniowy na CHOT 2018, główne zasady, rodzaje warsztatów na stronie organizatora cme.org.pl


 • 22 listopad 2017

  Ferie 2018
  dla dzieci w wieku 9–13 lat

  W imieniu organizatora Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła E-A, zapraszamy dzieci w wieku 9–13 lat na zimowisko, organizowane w pierwszym tygodniu śląskich ferii zimowych tj. od 28 stycznia do 3 lutego 2018 r. w miejscowości Piosek (Czechy).
  W programie: wspólny śpiew, modlitwa, zajęcia biblijne pod hasłem „Stworzeni, by wielbić”, zabawa, konkursy i zawody, kulig z ogniskiem, szaleństwa na śniegu, sanki.

  Zgłoszenia można nadsyłać do 20 grudnia 2017 r.
  Kontakt: Jolanta Janik
  jolantajanik@cme.org.pl
  +48 797 579 775

  Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na obóz, dostępne są na stronie organizatora cme.org.pl

 • 22 listopad 2017

  RELACJA Z GALI REFORMACYJNEJ W NOSPR

  25 minutowe nagranie TVP3, z Gali Reformacyjnej, która odbyła się w Sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach można zobaczyć na vod.tvp.pl
  Warto kliknąc w link, jeszcze raz wrócić do wspomnień lub zobaczyć, posłuchać jeśli wcześniej nie było okazji.


 • 12 listopad 2017

  PREZENT POD CHOINKĘ

  Nasza Parafia włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną organizowaną przez Centrum Misji i Ewangelizacji "Prezent pod choinkę". W tym roku podarunki trafią do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w Rumunii, na Białorusi i Ukrainie a także do małych uchodźców z Syrii i Afganistanu, które ze swoimi rodzinami są w obozie dla uchodźców w Bułgarii.
  Do środy przyjmowane są paczki na plebanii. Dokładny opis jak przygotować prezent można przeczytać na stronie Centrum Misji i Ewangelizacji.
  Ponieważ do środy czasu jest już niewiele, to może wygodniejszą formą będzie zrobienie prezentu wirtualnego.
  Do 21 listopada 2017 r. można wpłacić na konto CME 60 zł, a w tytule wpisując: "wirtualna paczka". Wartość prezentu to 50 zł, a 10 zł to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu.
  Wolontariusze przygotują paczkę dla nastolatki(-a) w wieku 12–15 lat. Prezent zawierać będzie: przybory szkolne, słodycze, artykuły higieniczne oraz gadżet o charakterze chrześcijańskim.

  Konto
  ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
  Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów z dopiskiem "Wirtualna paczka"

 • 28 październik 2017

  Jubileuszowy Koncert Chóru Canto Deo

  W niedzielę 22 października br. o godz. 16.00 nasz parafialny Chór Canto Deo pod dyrygenturą Adelajdy Romańskiej świętował 10-lecie swojego istnienia.
  Jubileuszowy koncert składał się z dwóch części. Pierwsza miała charakter bardziej klasyczny, tradycyjny, druga można by rzec "rozrywkowy".

  Po przedmowie Katarzyny Jarzyna, chórzyści odśpiewali pięć pieśni:

  Zachowaj nas (J.S. Bach, sł. ks. M. Luter);
  Laudamus te (Dmitrij Bortniański);
  Pokój i radość daj nam o Panie (aria z opery Rinaldo, G.F. Händel, sł. i opr. A. Romańska);
  Locus iste (Anton Bruckner);
  Chór niewolników hebrajskich (z opery Nabucco, Giuseppe Verdi).

  W części drugiej kolejne pięć utworów:
  Pieśń (R. Twardowski, sł. J. Kochanowski)
  Pieśń wznoszą usta, serce me (M. Bliwert, sł. P. Gerhardt)
  Wciąż mocniej kocham Cię (E. Presley, sł. U. Myszor)
  Jaki piękny świat (G.D.Weiss/G.Douglas, sł. A. Romańska)
  Nobody knows de trouble I see (pieśń gospel)

  W przerwie wystąpiły dwie młode skrzypaczki, uczennice dyplomowego roku PSM II st. w Żorach – Marta Jarzyna i Martyna Reske – obie uczą się w klasie p. Marcina Hałata, obydwie chodzą do VI klasy.
  Wykonały koncert podwójny d-moll J.S. Bacha na dwoje skrzypiec, orkiestrę smyczkową i basso continuo, część I Vivace.

  Wśród zgromadzonych gości obecni byli księża - ks. bp dr Marian Niemiec, ks. radca Henryk Reske oraz ks. proboszcz Mirosław Sikora - z małżonkami.
  A także:
  dr Aleksandra Maciejczyk i chór "Largo" z Katowic,
  mgr Joanna Bliwert-Hoderny i chór "Jubilate Deo" z Mysłowic,
  mgr Żaneta Wojaczek i Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf" w Rybniku,
  dr hab. Joanna Glenc i Chór Kameralny "Autograph" z Rybnika,
  mgr Lidia Blazel-Marszolik i chór "Bell Canto" z I L.O. im. Powstańców Śląskich z Rybnika,
  w zastępstwie dr Aleksandry Maciejczyk - Jan Maria Dyga.

  Koncert zakończono podziękowaniami: dla ks. proboszcza, Mirosława Sikory za opiekę, dla p. Tadeusza Hanika za stałą współpracę i akompaniament organowy, a nade wszystko p. dyrygent za ofiarną pracę, prowadzenie i kształtowanie charakterów muzycznych. Podziękowano za gratulacje i życzenia, także za serdeczności nadesłane przez ks. płk Zbigniewa Kowalczyka z małżonką, diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk oraz wszystkim obecnym za przybycie.
  Po koncercie, na plebanii, na wszystkich czekał poczęstunek.

 • 24 PAŹDZIERNIK 2017

  Wernisaż wystawy pt "Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo reformacji na Śląsku"

  W piątek, 20 października 2017 troje naszych parafian: Anna Niemczy, Renata Tkocz i Dariusz Wantulok uczestniczyli w wernisażu wystawy pt "Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo reformacji na Śląsku" w Muzeum Śląskim w Katowicach.
  Wystawa gromadzi liczne eksponaty opisujące dziedzictwo duchowe i kulturowe Reformacji na Śląsku i zdaniem uczestników z pewnością warto się wybrać, warto zwiedzić.
  Więcej informacji na stronie muzeum i stronie reformacja2017.slaskie.pl


 • 22 PAŹDZIERNIKA 2017

  Zaproszenie na Jubileuszowy Koncert Chóru Canto Deo

  Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji dziesięciolecia istnienia Chóru Canto Deo, działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku.

  Jubileuszowy koncert pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej odbędzie się w niedzielę 22 października br. o godz. 16.00 w Kościele E-A w Rybniku, ul. Miejska 12

  Wstęp wolny.

 • 13 października 2017

  GALA REFORMACYJNA W NOSPR – krótka relacja

  W sobotę 7 października, w ramach obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji na Śląsku i w Diecezji Katowickiej, w Sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się Gala Reformacyjna.
  Niezwykle wzruszającym momentem było wykonanie pieśni "Ojcowski dom", gdy do śpiewu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk dołączyło blisko 1800 uczestników zgromadzonych w sali. Króciutki fragment nagrania można zobaczyć tutaj

  Podczas Gali wystąpił m.in. chór diecezjalny złożony z przedstawicieli chórów naszej diecezji, w skład którego wszedł także nasz parafialny chór "CANTO DEO".

  Szerszą relację z wręczenia Śląskich Szmaragdów 2017 podczas Gali Reformacyjnej, zamieszczono na www.luteranie.pl


 • 10 październik 2017

  Relacja z XIX Zjazdu Przewodników Ewangelików

  Nasz parafianin Dariusz Wantulok w dniach 22.09-24.09.2017 uczestniczył w XIX Zjeździe Przewodników Ewangelików, który tym razem odbył się w Wittenberdze.
  Przewodnicy ewangelicy spotykają się co roku w ostatni weekend września. Zjazdy odbywają się w różnych miejscach Polski, jednak w tym roku, roku 500-lecia Reformacji, zajazd zawitał do miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami dla całej protestanckiej społeczności.
  Uczestnicy odwiedzili Torgawę (miasto związane z Katarzyną Bora), Wittenbergę, zamek Wartburg, Eisleben (miejsce urodzi i śmierci ks. dr. Marcina Lutra). W niedzielę przewodnicy brali udział w nabożeństwie w kościele Frauenkirche w Dreźnie (kościół został w 2005 roku odbudowany po bombardowaniu Drezna w 1945 r.) Na koniec odwiedzili Budziszyn, gdzie do dziś mieszka wielu Serbołużyczan, którzy posługują się językiem zbliżonym do polskiego i czeskiego. W tym regionie zarówno katolickie msze św. jak i ewangelickie nabożeństwa odprawiane są w tym języku, a wiele informacji jest podawanych dwujęzycznie - po niemiecku i serbołużycku).

  Dziękujemy za relację i przesłanie zdjęć Dariuszowi Wantulok.

 • 7 październik 2017

  Nowe funkcje na stronie

  Dziś wprowadzono kilka istotnych zmian na naszej parafialnej stronie, dzięki którym – mamy taką nadzieję – stanie się ona przyjemniejsza i łatwiejsza w obsłudze.
  Wpisy z Biblii podzielono na węższe kolumny, ułatwiające odczytywanie tekstu.

  Nowe aktualizacje będą miały możliwość skopiowania bezpośredniego linku.

  W galeriach pojawiły się miniaturki pomagające przeglądanie zdjęć.
  Na koniec podziękowania dla Pawła Liszka, twórcy naszej strony i obecnych zmian. Dzięki :)

  Opiekun strony - Mirell@


 • 7 październik 2017

  RELACJA Z OBCHODÓW 500-LECIA REFORMACJI W RYBNIKU

  W niedzielę 24 września uroczystym nabożeństwem w kościele ewangelicko-augsburskim rozpoczęto rybnickie obchody 500 lat Reformacji.
  Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Mirosław Sikora wraz ks. radcą Henrykiem Reske przybyłym z parafii ewang.-augsb. w Orzeszu. W nabożeństwie uczestniczyli zaproszeni goście z Prezydentem Miasta Piotrem Kuczerą i przewodniczącym Rady Miasta Janem Murą na czele.

  Ks. proboszcz w kazaniu mówił o potrzebie ciągłej edukacji młodych pokoleń nt. wiary, wspólnych korzeni chrześcijaństwa i historii Kościoła. Z kolei ks. radca występując z pozdrowieniami dla zgromadzonych przypomniał, że w tym roku społeczność luterańska świętuje 500 lat rozwoju ruchu reformacyjnego, a nie jedynie rocznicę wystąpienia Marcina Lutra ze słynnymi 95-oma tezami w 1517 roku. Pozdrowienia przekazał także prezydent Piotr Kuczera, który życzył odwagi godnej reformatora w dalszej działalności parafii. Przyznał, iż ekumeniczny charakter Rybnika napełnia go dumą.

  Ks. proboszcz podziękował również dyrektorowi Muzeum w Rybniku dr Bogdanowi Klochowi za pomoc w wydaniu książki "Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku" oraz jej autorowi Michałowi Cieślarowi za wieloletnią pracę i poświęcenie włożone w redakcję publikacji.

  Podniosły charakter uroczystości nadał śpiew parafialnego chóru "Canto Deo" pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej, zgromadzeni natomiast mieli okazję wspólnie zaśpiewać, m.in. "Barkę" czy "Pod twą obronę".

  Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli na teren pobliskiej Strefy Juliusza, gdzie odbył się koncert pt. "Muzyczne Święto Reformacji". W repertuarze klasyczno-gospelowym wystąpił chór Canto Deo parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku. Następnie w improwizacji fortepianowej nt. "Warownym grodem" zaprezentował się rybnicki muzyk Jarosław Hanik, niezwykle twórczy pianista jazzowy, aranżer i kompozytor. Jako akompaniator wystąpił w piosenkach poetyckich wraz z utalentowaną wokalistką Karoliną Filec.

  Z kolei o godzinie 16:00 zaprezentowała się na scenie artystka o niepowtarzalnej barwie i skali głosu, wzór profesjonalizmu i pasji w śpiewaniu - Beata Bednarz, młodszej widowni znana ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Król lew", gdzie zaśpiewała tytułową piosenkę "Krąg życia". Wokalistka "rozgrzała" publiczność swoją energią, zachęcając ją do wspólnego śpiewu i rytmicznych oklasków.

  Część druga obchodów odbyła się w następną niedzielę, 1 października 2017 r. w kościele ewangelicko-augsburskim w Rybniku przy ul. Miejskiej 12. O godz. 16.00 zaprezentowano film "Luter", do którego słowo wstępne wygłosił Dariusz Wantulok.

  Katarzyna Jarzyna

  Relacje i zdjęcia z powyższych wydarzeń można zobaczyć również na stronach:
  www.rybnik.com.pl oraz www.dziennikzachodni.pl

 • 20 październik 2017

  Wszystko osiąga się przez nadzieję


  Z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji, Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje wystawę pt "Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo reformacji na Śląsku"
  Wystawę można zwiedzać od 20.10.2017 do 30.04.2018 w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, poziom  4

 • 20 września 2017

  DZIEJE PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W RYBNIKU
  Michał Cieślar

  W związku z obchodami 500-lecia Reformacji, 20 września o godz. 17.30 w rybnickim muzeum, odbyła się prezentacja opracowania Michała Cieślara pt. "Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku".
  Prelekcję pod takim samym tytułem wygłosił dr Dawid Keller.
  Pan Cieślar zaproszony został także na spotkanie Koła Pań i myślę, że dla każdego chętnego znajdzie się miejsce. Warto przyjść, posłuchać, porozmawiać, bo żadna forma przekazu: reportaże, zdjęcia czy inne publikacje nie zastąpią spotkania autorskiego, bezpośredniej rozmowy pisarza z czytelnikiem.

 • OBCHODY

  500-LECIA REFORMACJI W RYBNIKU


  24 WRZEŚNIA

  GODZ. 14.00
  Odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 500-lecia Reformacji
  Kościół Ewangelicko-Augsburski ap. Piotra i Pawła w Rybniku
  ul. Miejska 12

  GODZ. 15.00
  Muzyczne Święto Reformacji – Koncert – wystąpią:
  Chór "CANTO DEO" parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku
  pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej,
  Jarosław Hanik – instrumenty klawiszowe
  Strefa „Juliusz” w Rybniku, ul. Klasztorna 3

  GODZ. 16.00
  Koncert Beaty Bednarz
  Strefa „Juliusz” w Rybniku, ul. Klasztorna 3

  1 PAŹDZIERNIKA

  GODZ. 16.00
  Projekcja filmu biograficznego „Luter” (2003 rok; 123 min)
  Kościół Ewangelicko-Augsburski ap. Piotra i Pawła w Rybniku,
  ul. Miejska 12. Słowo wstępne na temat filmu "Luter"- Dariusz Wantulok

  Wydarzenie współfinansowane przez miasto Rybnik.
  Patronat medialny: Rybnik.com.pl portal – najpoczytniejsze medium w regionie
  Gazeta Rybnicka
  Organizator: Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce,
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rybniku

  WSTĘP WOLNY - serdecznie zapraszamy.

 • OD 11 LIPCA DO 31 SIERPNIA

  DNI OTWARTE KOŚCIOŁA


  W niedzielę 30 lipca o godz. 16.30 gościliśmy uczestników wycieczki zorganizowanej przez "Halo! Rybnik".
  Pan Dariusz Wantulok bardzo ciekawie opowiadał historię kościoła i o doktrynach naszego wyznania.
  Dziękujemy za przesłanie zdjęć :)

 • OD 11 LIPCA DO 31 SIERPNIA

  DNI OTWARTE KOŚCIOŁA

  Tradycyjnie, w okresie wakacyjnym, Parafia Ewangelicko–Augsburska w Rybniku zaprasza na Dni Otwarte Kościoła.
  Od 11 lipca do 31 sierpnia, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:00–12:30 będzie możliwość obejrzenia naszego kościoła, poznania jego historii i osób które ją tworzyły.
  Dla Gości przygotowano pamiątkowe broszury.
  Serdecznie zapraszamy.

  Kościół ap. Piotra i Pawła
  Rybnik ul. Miejska 12

 • 25 czerwca 2017

  226 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

  Na uroczystość zaproszono ks. płk Zbigniewa Kowalczyka z małżonką, diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk. Było wiele serdeczności, tak jak być powinno :) chociażby za lata 1989-2002, kiedy to oboje z wielkim oddaniem służyli naszej Parafii.
  Po uroczystym wprowadzeniu przez Radę Parafialną proboszcza ks. Mirosława Sikora i ks. Zbigniewa Kowalczyka, po powitaniu, modlitwie i odczytaniu Słowa Bożego, nabożeństwo uświetnił pieśniami parafialny Chór Canto Deo.
  Kazanie na postawie Ewangelii Mateusza 11:28-29 wygłosił ks. Zbigniew Kowalczyk.
  Wychodząc, mogliśmy zabrać starannie wydane i opracowane na podstawie zbiorów dokumentów i fotografii, przez p. Dariusza Wantuloka, pamiątkowe broszurki opisujące historię Kościoła i Rybnickiej Parafii.
  Za przyjęcie zaproszenia, kazanie, ciepłe życzenia, wykonane pieśni, za pamiątkowe broszurki i za uczestnictwo – Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 • 10 czerwiec 2017

  III NAGRODA
  DLA CHÓRU CANTO DEO

  W sobotę 10.06.2017 r. chór Canto Deo pod dyrekcją p. Adelajdy Romańskiej uczestniczył w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej Katowice 2017.
  Do przeglądu zgłosiło się 11 chórów z całej Polski, m.in. przyjechały zespoły z odległej Warszawy, Zgierza, Lublina, Karpacza, Wieliczki, ale także z Żor, Rybnika i Goleszowa. Przegląd odbył się w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 18.
  Cd. opisu pod zdjęciami.

 • 15 czerwca 2017

  Nabożeństwo na Równicy

  Tradycyjnie, w pierwszy czwartek po Święcie Trójcy Świętej (katolickie święto Bożego Ciała) o godz. 10.00 odbędzie się nabożeństwo "przy Kamieniu" na stoku Równicy w Ustroniu.

  W związku z obchodami 500-lecia Reformacji i większym zainteresowaniem tegorocznym nabożeństwem, wjazd samochodami osobowymi i autobusami pod schronisko na Równicy będzie niemożliwy. Jednak osoby prywatne i grupy parafialne, chcące wziąć udział TYLKO w nabożeństwie na Równicy, a które nie uczestniczą w EDK mogą skorzystać z możliwości wjazdu na Równicę. W tym celu należy JAK NAJSZYBCIEJ przesłać swoje zgłoszenia na adres: biuro@dnikosciola.pl Jest to konieczne, do przygotowania odpowiedniej liczby autobusów. Przejazd (tam i z powrotem) będzie kosztował 5 zł; płatne przy wsiadaniu do autobusu w Ustroniu.

  Dodatkowe parkingi będą zorganizowane przy dworcu PKP w Ustroniu (przy tzw. Kuźni). Jeżeli przyjedzie się w okolicy godz. 8-mej nie powinno być problemu z parkowaniem (wolontariusze będą kierować w odpowiednie miejsca). Jeśli jednak liczba uczestników przewyższy oczekiwania, trzeba szukać parkingów na własną rękę.

  Dziękuję za informacje ks. Piotrowi Sztwiertnia (Biuro EDK).

 • maj 2017

  Konfirmacja


  W dniu 7 maja w Ściborzycach Wielkich odbyła się konfirmacja Kacpra Leśniak. Pierwsza od 15 lat w tej Parafii. Trzy tygodnie później, 28 maja w Rybniku, konfirmowane zostały Zofia Durdzińska i Magdalena Łazarska.
  Uroczystość uświetnił pieśniami parafialny Chór Canto Deo.

  Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. (Ps 23)
  Kochani życzymy Wam, stałej Bożej obecności, niezachwianej wiary w Jego Miłosierdzie, radości i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień Waszego życia.

 • 7 październik 2017

  Gala Reformacyjna w NOSPR

  W związku z obchodami jubileuszu 500-lecia Reformacji na Śląsku i w Diecezji Katowickiej, w Sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się Gala Reformacyjna.

  Podczas uroczystej gali, wystąpią:

  połączone chóry Diecezji Katowickiej,
  chór dziecięcy,
  Zespół Pieśni i Tańca Śląsk,
  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, która wykona Symfonię Reformacyjną Felixa Mendelssohna Bartholdyego.

  W trakcie Gali wręczone zostaną Śląskie Szmaragdy. W przerwie organizatorzy zapraszają na poczęstunek.

  Chętnych do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu prosimy o wpłacenie 20 zł w kancelarii parafialnej (przed i po nabożeństwie). Zgłoszenia przyjmowane są do 18 CZERWCA ale ilość miejsc jest ograniczona.


 • 17 MAJ 2017

  Wycieczka do Krakowa

  Koło Pań naszej Parafii zorganizowało jednodniowy wyjazd do Krakowa. W programie wycieczki uwzględniono zwiedzanie Kościoła św. Marcina oraz miasta. Niestety z powodu awarii autobusu wyjazd się nie odbył.


 • 7 maj 2017

  71 DIECEZJALNY ZJAZD CHÓRÓW

  W niedzielę 7 maja br. w Chorzowie spotkały się chóry działające w Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zjazd rozpoczął się o godz. 10-tej w Kościele ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13. W tym ewangelickim święcie pieśni wystąpił również nasz parafialny Chór Canto Deo pod dyr. p. Adelajdy Romańskiej.

 • Bratnia Pomoc

  im. Gustawa Adolfa

  Jak co roku Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwraca się z prośbą o składanie darów na fundusz, który wspiera remonty i inwestycje realizowane przez parafie i inne instytucje Kościoła w Polsce.
  Zbiórka darów odbywa się od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha Świętego.
  Ofiary można składać na listę w kancelarii parafialnej.

  "Za każdy złożony pieniężny dar, dziękujemy i obiecujemy jako zarząd BPGA podzielić zebrane środki najlepiej jak potrafimy, i przeznaczyć je dla tych parafii, które w szczególny sposób tych darów potrzebują. Bóg Wam zapłać. ZARZĄD BPGA"


 • RSM

  Zabrze i Orzesze


  Ustalono terminy i miejsca kolejnych
  REGIONALNYCH SPOTKAŃ MŁODZIEŻOWYCH.

  12 maja
  godzina 18.00
  Parafia w Zabrzu

  9 czerwca
  godzina 18.00
  Parafia w Orzeszu

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy :)
  Zdjęcia ze spotkań jak zawsze bardzo mile widziane ;)


 • SOLA SCRIPTURA

  w TVP3

  SOLA SCRIPTURA to cykl programów ukazujący społeczność ewangelików żyjących w Polsce. Audycje poświęcone istotnym wydarzeniom z życia kościoła ewangelicko–augsburskiego można oglądać w TVP3 lub w internecie - www.katowice.tvp.pl

 • 15 - 18 czerwca 2017

  EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA


  15 czerwca 2017, czwartek
  Ustroń i Wisła

  16 czerwca 2017, piątek
  Cieszyn i Czeski Cieszyn

  17 czerwca 2017, sobota
  Bielsko-Biała

  18 czerwca 2017, niedziela
  parafie diecezji cieszyńskiej

  W ramach EDK odbywa się
  Ogólnopolski Zjazd Młodzieży

  Wszyscy są zaproszeni do współpracy w tworzeniu EDK

  Prosimy o zgłoszenia:
  - propozycji czynnego udziału w forach lub centrach,
  - chórów i zespołów (koncerty w czwartek i śpiew w pozostałe dni),
  - propozycji własnych wystaw (obrazy, rzeźby),
  - udziału w targach możliwości,
  - wolontariuszy (pomoc przy przeprowadzeniu EDK).

  Zgłoszenia do 30.03.2017 r.
  Zgłoszenia bez noclegów do 30.04.2017 r.
  Kontakt i zgłoszenia:
  Ewangelickie Dni Kościoła
  pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała
  biuro@dnikosciola.pl
  www.dnikosciola.pl
  www.facebook.com/EwangelickieDniKosciola/

  Zapraszamy

 • 1 kwietnia 2017

  SOLA SCRIPTURA 2016/2017

  Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura" 2016/2017 już za wszystkimi uczestnikami.
  Dziś o 14.45 ogłoszono wyniki i uroczyście zakończono konkurs w kościele Zbawiciela na pl. Lutra.

  Emocje pewnie trochę opadły, minął stres, ale Słowo Wam pozostanie. Słowo na którym można całkowicie polegać. Słowo które przez wieki pozostając niezmienne, odmieniło tak wielu ludzi. Słowo "(…) przez Boga (…) natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości," (2Tm 3:16)
  I choć Zosia w finale nie brała udziału, jeszcze raz gratulujemy obu uczestniczkom :)

 • 25 czerwca do 5 lipca

  Reformacyjny Obóz dla Konfirmantów w Sorkwitach

  Koszt: 900 zł/os. (cena obejmuje nocleg, wyżywienie, program obozu, dojazd i powrót)
  Zaliczka: 200 zł (pieniądze należy przekazać proboszczowi swojej parafii)
  Ilość miejsc: 50

  Obóz skierowany jest przede wszystkim do konfirmantów z rocznika 2016 r.
  Jeśli jednak zostaną wolne miejsca, przyjmowane są i inne roczniki (młodzież starsza, po konfirmacji).
  Warto o wakacjach pomyśleć już teraz, bo termin zgłoszenia i wpłacania zaliczki upływa 30 kwietnia 2017 r.

  Dla zachęty zamieściłam kilka zdjęć, za które dziękuję Autorom i ks. Dariuszowi Chwastkowi.

  Zachęcam też do przeczytania ciekawych relacji z lat ubiegłych, z roku 2011, 2012, 2013, i 2014

  Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza.
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  Formularz służy zebraniu niezbędnych informacji o uczestniku Obozu dla Konfirmantów w Skorkwitach 2017 r. Każdy uczestnik wypełnia formularz indywidualnie. Uprzejmie prosimy wypełnić formularz rzetelnie.

  Oprócz formularza, rodzić/opiekun uczestnika obozu zobowiązany jest dostarczyć podpisaną zgodę na wyjazd swojego podopiecznego, zgodę na ewentualną hospitalizację oraz uzupełnić rubrykę chorób, alergii, zażywanych leków.
  ZGODA NA WYJAZD

  Źródło: Ks. Tymoteusz Bujok
  www.mlodziluteranie.pl

 • ZAPROSZENIE

  na diecezjalny wyjazd młodzieżowy do Wisły Jawornika


  TERMIN:
  28-30 kwietnia 2017

  ZGŁOSZENIA:
  do 10 kwietnia
  Wystarczy, że jedna osoba z grupy zgłosi wszystkich.
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  KOSZT:
  130 zł/os. (cena obejmuje nocleg, pełne wyżywienie, koszty programu)

  Należy zabrać:
  śpiwór, karimatę, strój na basen, buty i ubranie na wyjście w góry, ubranie odpowiednie na nabożeństwo.

  Liczba miejsc:
  60

  Planujemy:
  - posiedzieć, pogadać, pograć w planszówki,
  - obejrzeć fajny film,
  - pośpiewać z Zespołem Cześć,
  - posłuchać ciekawego tematu
  (tak, o reformowaniu) :),
  - wyskoczyć na małą wycieczkę,
  - uczestniczyć w nabożeństwie.

  Grupy dojeżdżają do Jawornika we własnym zakresie. Spotkanie rozpoczniemy 28 kwietnia (piątek) o godzinie 18.00 w kaplicy w Jaworniku (ul. Jodłowa 8). W niedzielę weźmiemy udział w nabożeństwie. Wyjazd zakończy się obiadem 30 kwietnia (niedziela).

  Dalsze, szczegółowe informacje u proboszcza.

 • SPOTKANIA MŁODZIEŻY DIECEZJI KATOWICKIEJ

  Zerknij, pomyśl, zaplanuj w którym wydarzeniu weźmiesz udział :)

  Start 18 kwietnia, godzina 10.00
  Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej Parafia w Żorach.

  Dla tych, którzy jeszcze na DZME nie byli, albo zastanawiają się czy pójść, podaję link do zeszłorocznej relacji ze spotkania :)
  40 DZME ŻORY

  Zapraszamy :)

  Prosiłabym też o zdjęcia ze zjazdu. Podzielcie się wrażeniami, atmosferą spotkania. Na pewno wielu chętnie je zobaczy a może staną się one zachętą dla jeszcze niezdecydowanych, co do takiej formy spędzenia wolnego czasu. Życzę Wam też, żeby tegoroczny DZME był sposobnością do nawiązania nowych koleżeńskich relacji. :)

 • ŚLADAMI REFORMATORÓW

  Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego proponuje cykl wyjazdów związanych z dziejami Reformacji:

  ŚLADAMI JANA HUSA - CZECHY
  termin: 31.03 - 2.04.2017
  W programie m.in. w Taborze - zwiedzanie Ratusza z Muzeum Husyckim, w Pradze zwiedzanie - Kaplicy Betlejemskiej, Kościóła Św. Marcina w Murze, Ratusza Nowomiejskiego, Uniwersytetu Karola, Rynku z pomnikiem Jana Husa, Hradczanów, Biała Góra zwiedzanie - pomnika upamiętniający wojnę 30-letnią, renesansową wille Letohradek Hvezda, Witkowa Góra - pomnik Jana Żiżki, Mlada Boleslaw - zwiedzanie Fabryki Skody, Herrnhut - zwiedzanie: Kościóła Braci Morawskich, cmentarza Boża Rola, pałacu hr. Zinzerdorfa.

  ŚLADAMI MARCINA LUTRA - NIEMCY
  TERMIN: 15-18.06.2017
  W planie m.in. zwiedzanie: kościoła zamkowego w Wittenberdze, domów Marcina Lutra w Eisleben, uniwersytetu i Klasztoru Augustianów w Erfurcie, średniowiecznego zamku w Wartburgu, fabryki porcelany w Miśni, starego miasta Lipsk, Kościóła św. Tomasza z nagrobkiem Jana Sebastiana Bacha, Muzeum Bacha; Pomnika Bitwy Narodów. Zwiedzanie Manufaktury Volkswagena w Dreźnie.

  ŚLADAMI JANA KALWINA - SZWAJCARIA
  termin: 29.10-4.11.2017
  W programie m.in. Sankt Gallen - zwiedzanie biblioteki opactwa, Zurych - zwiedzanie Grossmuenster i Kappel Am Albis, Genewa - zwiedzanie Katedry św. Piotra, Audytorium Kalwina, Muzeum Reformacji, Muru Reformatorów, Cmentarza Królewskiego z grobem Kalwina, zwiedzanie Instytutu CERN, Lozanna - zwiedzanie miasta, Neuchatel - zwiedzanie pomnika Wilhelma Farela, Bazylea - zwiedzanie Uniwersytetu, Muzeum Sztuki (XVI - XX w.) następnie Dornach: Goetheanaum (siedziba Towarzystwa Antropozoficznego). Zwiedzanie Strasburga: budynków Instytucji Europejskich, Kościoła Św. Tomasza, Katedry Notre Dame.

  Szczegóły dostępne w kancelarii parafialnej.

 • 5 luty

  Zebranie Pariafialne

  W niedzielę 5 lutego, po nabożeństwie, odbyło się sprawozdawcze zebranie Pariafialne, na którym podsumowano ubiegły rok i przedstawiono plany na rok 2017.


 • 3 luty 2017

  Zabawa karnawałowa

  W piątek, 3 lutego, w domu przyjęć Maximus odbyła się doroczna zabawa karnawałowa.

 • Sola Scriptura 2016/2017

  Konkurs plastyczny

  Tegoroczny temat: Życie apostoła Pawła; technika: wydzieranka. Naszą Parafię reprezentowały siostry Agata i Monika Jordan, i obie zajęły pierwsze miejsca; Agatka w kategorii klas IV-VI a Monika w grupie szkół ponadgimnazjalnych. No i oczywiście obie przechodzą do końcowego etapu ogólnopolskiego. :) Gratulujemy i z pewnością będziemy trzymać kciuki 20 lutego. :)


 • Sola Scriptura 2016/2017

  Wyniki etapu diecezjalnego

  Znane są wyniki etapu diecezjalnego, Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura 2016/2017".
  Magdalena Łazarska zakwalifikowała się do końcowego, etapu ogólnopolskiego. Madziu gratulujemy i już życzymy powodzenia w dniu 1 kwietnia :)
  Zosia Durdzińska nie brała udziału w drugim etapie. Szkoda bo pomyślnie przeszła egzamin parafialny i z bardzo wysokim wynikiem ukończyła zeszłoroczny, ogólnopolski konkurs.
  Zosiu, praca którą włożyłaś w przygotowanie się do konkursu i zdobyta wiedza, z pewnością nie pójdzie na marne, ale będzie procentowała w przyszłości. I tego Wam obu życzę, żeby Biblia była światłem i drogowskazem w każdej chwili Waszego życia. :)


 • 08 stycznia 2017

  EKUMENICZNY KONCERT KOLĘD

  Tradycyjnie już, u progu Nowego Roku, odbył się w naszej Parafii Ekumeniczny Koncert Kolęd. O godz. 16-tej ks. Proboszcz Mirosław Sikora powitał zebranych Gości. Całość spotkania poprowadziła p. Katarzyna Jarzyna. Koncert rozpoczął nasz Parafialny Chór Canto Deo pod dyrekcją p. Adelajdy Romańskiej pięknymi, nastrojowymi kolędami: Gdy się Chrystus rodzi, Wśród nocnej ciszy, Lulajże Jezuniu, Pasterzu, pasterzu, A to Komu, Gloria. Następnie wystąpiło Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Seraf z Rybnika pod dyrekcją p. Żanety Wojaczek. W ich wykonaniu usłyszeliśmy pieśni: Bóg się rodzi, Jezusek czuwa, Triumfy Króla Niebieskiego, Lulajże Jezuniu, Niemowlątko na słomie, Cóż to za Dziecię słodko śpi, Dzisiaj w Betlejm. Na zakończenie kolejne siedem utworów ze świątecznego repertuaru: Bracia, patrzcie jeno..., Gdy śliczna Panna Syna kołysała, Hola, hola, pasterze z pola! Mędrcy świata, monarchowie, Mości Gospodarzu, Przybieżeli do Betlejem pasterze i W żłobie leży, zaśpiewał Rybnicki Chór Kameralny Autograph pod dyrekcją p. Joanny Glenc.
  Cóż napisać... :) Każdy z chórów zaprezentował bardzo wysokie umiejętności i poziom artystyczny. Warto było przyjść, warto posłuchać. Serdecznie dziękujemy i Chórom, i przybyłym Gościom.

 • 26 grudnia 2016

  Spotkanie z Mikołajem

  26 grudnia w naszej Parafii odbyło się spotkanie z Mikołajem. Przed spotkaniem obejrzeliśmy przedstawienie o treści Bożonarodzeniowej. Określiłabym je nowoczesna wersja z nieprzemijającymi elementami tradycji. :) Ogrom pracy zarówno ze strony pań i dzieci ze Szkółki Niedzielnej a także rodziców. Teksty, podkład muzyczny i dźwiękowy, piękne stroje wszystko to złożyło się na ciekawe, barwne i pełne uroku widowisko. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, energię i pracę.

 • 9 i 11 grudnia 2016

  Adwentówki

  Grudniową tradycją stały się "adwentówki" w naszej Parafii. W piątek 9-go zebrały się Parafianki z Koła Pań. Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego, które poprowadził proboszcz M. Sikora. Potem luźniejsze rozmowy przy kawie i poczęstunku, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Na zakończenie losowanie symbolicznych prezentów. Dwa dni później, w podobnej, bardzo miłej atmosferze, odbyła się adwentówka dla Seniorów. Na zakończenie zebrani dostali symboliczne prezenty i pamiątkowe "wyroczki" z Biblijnymi cytatami.

 • 04 grudnia 2016

  2 Niedziela Adwentu połączona z Barbórką

  4 grudnia odbyło się w naszej Parafii nabożeństwo Barbórkowe. Po uroczystym powitaniu górników i ich rodzin, uczciliśmy minutą ciszy pamięć ofiar, którzy przed kilkoma dniami stracili życie w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Ks. proboszcz polecił też w modlitwie, Bożej opiece rodziny zmarłych. Po nabożeństwie górnicy z rodzinami spotkali się w salce parafialnej.

 • 20 listopada 2016

  Wybory do Synodu Diecezjalnego

  Zadaniem Synodu Diecezjalnego jest m.in. dbanie o współpracę między Parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego Diecezji a także wybory Rady Diecezjalnej, Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła.
  20 listopada po nabożeństwie, w naszej Parafii, wybrano delegata świeckiego do Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej. 86 osób jednogłośnie poprało kandydaturę p. Dariusza Wantuloka, który przez kolejne pięć lat będzie uczestniczyć w pracach Synodu Diecezjalnego.
  Panie Dariuszu, życzymy Bożego Błogosławieństwa w pełnieniu funkcji, jednocześnie dziękujemy za wieloletnią służbę ustępującemu delegatowi p. Marianowi Kwiatoniowi - serdeczne Bóg zapłać.


 • 19 listopada 2016

  Konkurs Biblijny Sola Scriptura

  Coroczny Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura jest organizowany przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej, w trzech grupach wiekowych i trzech etapach: szkolno-parafialnym, diecezjalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim. Tematem każdorazowo jest inna księga biblijna lub jej określony fragment.

  W sobotę 19 listopada Zofia Durdzińska i Magdalena Łazarska pomyślnie ukończyły pierwszy etap Konkursu Sola Scriptura 2016/2017 i już przygotowują się do rywalizacji na szczeblu diecezjalnym.
  Choć tegoroczna edycja konkursu obejmuje bardzo trudną Księgę Dziejów Apostolskich to obie dziewczynki rokują bardzo dobrze. 12 marca br. w Ogólnopolskim Konkursie Sola Scriptura Bielsku-Białej, na zakwalifikowanych 139 młodych ewangelików ze wszystkich diecezji (we wszystkich etapach uczestniczyło 1207 osób), Zosia zasiliła grono laureatów z bardzo wysokim wynikiem 36 a Magda, która wystartowała w konkursie po raz pierwszy od razu znalazła się w finale z wynikiem 18 punktów.
  Już samo dotarcie do szczebla ogólnopolskiego jest sporym osiągnięciem a w edycji 2015/2016 poziom był tak wysoki i tak wyrównany, że często jedno miejsce na podium od drugiego, dzieliło zaledwie pół punktu.
  Dlatego też obu dziewczynom gratulujemy i życzymy powodzenia 14 stycznia.
  Dziękujemy też rodzicom, babci Magdy i wszystkim którzy wspierali gimnazjalistki.

 • 22 października 2016

  Porządkowanie cmentarza

  22 października i 12 listopada, spotkaliśmy się o godz. 9-tej na cmentarzu przy ulicy Rudzkiej uzbrojeni w grabki, worki, płachty, miotły itp. Zgarbiliśmy także opadłe liście z terenu wokół Kościoła. Wszyscy, niezależnie od wieku, bardzo sumiennie pracowali, nie tracąc przy tym dobrego nastroju. Dziękujemy każdemu za zaangażowanie i za pomoc. Dziękujemy także za wycięcie i usunięcie spróchniałych drzew.

 • 16 października 2016

  25 rocznica ordynacji

  W niedzielę 16 października uczciliśmy 25 rocznicę ordynacji na duchownego ks. proboszcza Mirosława Sikory. Życzenia i kwiaty wręczyły delegacje Rady Parafialnej, Koła Pań i Chóru.

 • 2 października 2016

  Dziękczynne Święto Żniw

  Wszystko co mamy pochodzi od naszego Stwórcy, dlatego w niedzielę 2-go października, tradycyjnie po dniu archanioła Michała, na chwałę Bożą, uroczyście obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Jak co roku, w pięknie udekorowanym kościele, dzieci ze Szkółki Niedzielnej wręczyły proboszczowi ozdobiony bochen chleba a przy chrzcielnicy złożyły warzywa i owoce. Nabożeństwo rozpoczęliśmy pieśnią "Boże z Twoich rąk żyjemy" (247). Ks. proboszcz Mirosław Sikora wygłosił kazanie na podstawie fragmentu z 2 Listu do Koryntian (9,6-15), zaś parafialny chór służył pieśniami. Przystąpiliśmy też do Stołu Pańskiego by wspólnie posilić się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 • 12 czerwca 2016

  Jubileusz 225-lecia

  W niedzielę 12 czerwca obchodziliśmy jubileusz 225-lecia poświęcenia naszego Kościoła. Obchody uczciliśmy uroczystym nabożeństwem, w którym uczestniczyli m.in. zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. bp Jerzy Samiec, biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. dr Marian Niemiec, dziekan Kościoła Rzymsko-Katolickiego ks. Piotr Winkler i władze samorządowe na czele z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą i starostą powiatu rybnickiego Damianem Mrowcem. Kazaniem służył i błogosławieństwa udzielił ks. bp Jerzy Samiec. Nabożeństwo uświetnił także chór parafialny Canto Deo pod dyrekcją p. Adelajdy Romańskiej. Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Adam Gottscholla. Serdecznie dziękujemy. :).