Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Rybniku
Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza (Ez. 36,26)
Aktualności

O nas

Jesteśmy najstarszym nurtem protestantyzmu, ruchem reformacyjnym zapoczątkowanym przez dr Marcina Lutra.

Historia kościoła i parafii

Początki ewangelicyzmu na ziemi rybnickiej sięgają czasów Reformacji. Po początkowym rozkwicie nastała jednak kontrreformacja i w 1629 r. ostatni ewangelicki duchowny, ks. Kissovius został zmuszony do opuszczenia Rybnika. Legalna działalność Kościoła stała się możliwa dopiero po 1742 roku, gdy Śląsk przeszedł we władanie pruskie. Liczba ewangelików w Rybniku i okolicach zaczęła znowu wzrastać w drugiej połowie XVIII w.

Król pruski Fryderyk Wielki zobowiązał swego następcę Fryderyka Wilhelma do otoczenia opieką licznych inwalidów wojennych, którzy zostali ranni podczas wojen śląskich. Na mocy decyzji Fryderyka Wilhelma rybnicki zamek został przeznaczony na dom dla inwalidów wojennych i ich rodzin. Autorem przebudowy obiektu był Franz Ilgner. W zespole gospodarczym rybnickiego zamku znajdowała się nieczynna drewniana sieciarnia, wcześniej wykorzystywana do przechowywania i suszenia sieci rybackich. Obiekt ten został przez Ilgnera w 1791 r. przebudowany i przeznaczony na potrzeby rybnickich ewangelików, którzy już wcześniej, od 1788 r. zaczęli odprawiać w Rybniku nabożeństwa. Pierwszą grupę zborowników tworzyli nieliczni ewangeliccy mieszkańcy miasta i okolic, urzędnicy, a przede wszystkim inwalidzi wojenni i ich rodziny.

W 1796 r. ów pierwszy, drewniany kościół uległ spaleniu. Szybko jednak został odbudowany i odnowiony. Z niewielkimi przeróbkami służył następnie rybnickim ewangelikom aż do 1853 r. Jednak w tymże roku drugi pożar spowodował takie zniszczenia, że już nie było możliwości odbudowy i postanowiono wybudować w jego miejsce nowy kościół. Wówczas powstała istniejąca do dziś murowana, otynkowana świątynia. Strop kościoła jest drewniany, okna półkoliste, ołtarz ambonowy, empory wsparte na czworobokowych filarach. Klasycystyczny wystrój pochodzi jeszcze z czasów budowy kościoła. W ołtarzu obecnie znajduje się kopia obrazu Bernarda Plockhorsta "Chrystus i syn marnotrawny", wykonana w drugiej połowie XIX wieku. Neoromańska wieża został dobudowana do budynku kościoła w 1875 r. W związku ze swym przeznaczeniem rybnicki kościół zwany był "Kościołem Inwalidów" lub - w związku z osobą fundatora - kościołem Fryderyka Wilhelma.

Początkowo rybniccy ewangelicy administracyjnie związani byli z parafią w Żorach. Usamodzielnienie parafii nastąpiło po wybudowaniu nowego kościoła, czyli w 1853 r.

Podczas ostatniej wojny, w styczniu 1945 r. na rozkaz komendy wojskowej ks. Christian Schwencker ostatni przedwojenny duchowny, musiał opuścić Rybnik. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych opiekę nad parafią przejął ks. radca Edward Romański, później długoletni radca Konsystorza, a także autor poezji ewangelickiej. Służył on w Rybniku przez prawie 40 lat. Po nim przez trzy lata w Rybniku pracował ks. Piotr Mendroch, a później przez półtora roku ks. Waldemar Szajthauer. Od lutego 1989 r. proboszczem parafii był ks. ppłk Zbigniew Kowalczyk. Po jego przejściu w 2002 r. do służby w duszpasterstwie wojskowym, proboszczem parafii został ks. Mirosław Sikora.

Duszpasterze

 • od 1629 - ks. Kissovius
 • 1791-1796 - ks. Carl Wilhelm Naglo
 • od 1796 - ks. Klar
 • od 1849 - ks. Wolf
 • od 1853 - ks. Heinrich
 • od 1877 - ks. Hübner
 • od 1879 - ks. Schulze
 • od 1882 - ks. Eberlein
 • 1889-1890 - ks. Max Braun
 • 1890-1892 - ks. Sorof
 • 1892-1926 - ks. Paul Reinhold
 • 1926-1936 - ks. Christian Schwencker
 • 1936-1937 - ks. Adolf Zielke
 • 1937-1939 - ks. Robert Fiszkal
 • 1939-1941 - ks. Heinrich Gerhardt
 • 1942-1945 - ks. Christian Schwencker
 • 1945-1984 - ks. Edward Romański
 • 1985-1988 - ks. Piotr Mendroch
 • 1988-1989 - ks. Waldemar Szajthauer
 • 1989-2002 - ks. ppł Zbigniew Kowalczyk
 • od 2002 - ks. Mirosław Sikora

Luteranie w Polsce

Nauka ks. dr Marcina Lutra i innych reformatorów luterańskich zawarta została w księgach symbolicznych zebranych w Księdze Zgody z roku 1580. Nauka Księgi Zgody jest wiernym wykładem Pisma Świętego w rozumieniu biblijnym i luterańskim (norma normata), które jest dla nas jedynym źródłem wiary i nauki chrześcijańskiej (norma normans). Cztery pryncypia luteranizmu, stały się też pryncypiami całego protestantyzmu:

 • Sola Scriptura - jedynie Pismo Święte
 • Solus Christus - jedynie Chrystus
 • Sola gratia - jedynie łaska
 • Sola fide - jedynie wiara

Zgodnie z nauką Pisma Świętego nauczamy, że:

Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia jest jedynym źródłem życia i normą wszelkich norm wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego.

Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, Odkupicielu i Pośredniku, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu. Jego krzyż jest drogą do odkupienia i zbawienia. Luterańska "teologia krzyża" stawia krzyż Jezusa Chrystusa, podobnie jak apostoł Paweł, w centrum nauki i życia Kościoła. Dlatego nauczamy za ap. Pawłem: My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. (1 Kor 1,23a)

Wierzący zostaje usprawiedliwiony darmo, jedynie z łaski Bożej dla wiary w Jezusa Chrystusa, bez zasług. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi (nauka o usprawiedliwieniu stanowi o istnieniu lub upadku Kościoła standis et cadentis ecclasiae).

Wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. (Hbr 13,6) Wiara jest zupełnym zaufaniem Bogu (fidutia). Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.

Słowo Boże i Sakramenty Święte są środkami łaski Bożej. Przez nie jak przez kanał czystej wody spływa do grzesznego człowieka zbawienna łaska Boża. Przez Słowo i Sakrament darowana jest wierzącemu łaska Boża. Uznajemy dwa sakramenty: Sakrament Chrztu Świętego i Sakrament Ołtarza - Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej.

Chrzest święty

Chrzcimy dzieci (niemowlęta) i dorosłych, którzy nie zostali jeszcze ochrzczeni, a poprzez katechumenat doszli do wiary. Niemowlęta chrzcimy dla wiary rodziców i wiary Kościoła. Katechizm naucza: Chrzest nie jest samą tylko wodą, ale wodą przykazaniem Bożym objętą i ze Słowem Bożym połączoną. Chrzest jest według nauki luterańskiej sakramentem jednorazowym i powtarza się w nas przez codzienny żal i pokutę. W ten sposób topiony zostaje stary Adam, a wyłania się nowy człowiek. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podpisał w roku 2000 w Warszawie wraz z Kościołami Członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej (za wyjątkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów) i Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) wspólną deklarację w sprawie wzajemnego uznania Sakramentu Chrztu Świętego w myśl słowa ap. św. Pawła: Jeden Chrzest, jedna wiara i jeden Pan.

Sakrament Ołtarza

Luteranie na podstawie nauki o wszechobecności ciała Chrystusowego (Ubiquitas corporis Christi) wierzą, że w Eucharystii "w", "z", "pod" postaciami chleba i wina są obecne prawdziwie, realnie, cieleśnie i substancjalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa (starożytna nauka Kościoła o konsubstancjacji). Luteranizm natomiast odrzuca średniowieczną naukę z roku 1215 o przeistoczeniu (transsubstancjacji). Sakrament Ołtarza udzielany jest w Kościele Luterańskim pod dwiema postaciami (chleba i wina), zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa.

Spowiedź

Praktykujemy spowiedź:

 • powszechną wszystkich wiernych przed ołtarzem w czasie nabożeństwa, zakończona rozgrzeszeniem (absolucją);
 • osobistą rozmowę duszpasterską z księdzem dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy zakończoną również absolucją;
 • codzienną poprzez wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.

Kościół

Jest zgromadzeniem wierzących i społecznością świętych, w którym Słowo Boże jest czysto i wiernie nauczane, a Sakramenty Święte są sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który kieruje Kościołem przez Ducha Świętego.

Wierzymy, że istnieje Kościół zewnętrzny (widzialny) i wewnętrzny (niewidzialny). Jest jeden święty, powszechny i apostolski Kościół niewidzialny, ukryty w Kościele widzialnym składający się z wielu wyznań chrześcijańskich. Luteranizm nawiązuje do pierwotnego Kościoła i nigdy nie czuł się nowym Kościołem. Zgodnie z Nowym Testamentem istnieje w Kościele powszechne kapłaństwo wiernych, które ma udział w kapłaństwie Chrystusowym, jedynym najwyższym Kapłanie i Pośredniku. Stąd każdy wierzący członek Kościoła, który przez chrzest został wyświęcony na kapłana powołany jest do jego sprawowania (np. w domu, w rodzinie, głosząc ewangelię w swoim środowisku, w Kościele przez udział we wszystkich władzach kościelnych). Kościół Ewangelicki choć nie zna kapłaństwa hierarchicznego, to jednak uważa, że publicznie w Kościele Słowo Boże głosić i sprawować Sakramenty Święte może tylko ten z jego członków, kto został do tego należycie powołany przez ordynację, czyli przez modlitwę i włożenie rąk starszych (Ordynacja), której zawsze dokonuje biskup w asyście innych duchownych. Kościół Luterański uznaje jeden urząd duchowny zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania Sakramentów Świętych w trzech posługach: biskup, diakon, prezbiter (ksiądz).

Kościół jest społecznością świętych, dlatego nie kanonizujemy, ani też nie modlimy się do świętych. Pismo Święte zakazuje wzywania świętych, a księgi symboliczne naszego Kościoła nauczają: "(...) chociażby nawet była to rzecz cenna, jednak jest to rzeczą bardzo zgubną. Chociaż aniołowie w niebie, a święci na ziemi, a może także i w niebie, modlą się za nas (jak zresztą i Chrystus czyni), to jednak z tego nie wynika, iż mamy aniołów i świętych wzywać, uwielbiać i czcić jako patronów i orędowników (...). Jest to bowiem bałwochwalstwo, gdyż taki zaszczyt przyznawać należy jedynie Bogu." (Artykuły Szmalkaldzkie)

Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, którego reprezentacją jest Rada Synodalna, na czele której stoi Prezes Synodu Kościoła. Synod Kościoła jest wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchowych i świeckich członków Synodów Diecezjalnych, oraz tych, którzy w jego skład wchodzą z urzędu albo zostali powołani przez Radę Synodalną.

Synod Kościoła dokonuje wyboru naczelnych Władz Kościoła:
 • na 5 letnią kadencję Prezesa Synodu Kościoła i Radę Synodalną (2 duchownych i 2 świeckich radców),
 • na 10 letnią kadencję (może być ponowiona) Biskupa Kościoła, który jest duchownym Zwierzchnikiem całego Kościoła, a z urzędu jest także Prezesem Konsystorza,
 • na 5 letnią kadencję Konsystorz ( świecki wiceprezes, 3 duchownych i 3 świeckich radców), który jest naczelną władzą administracyjną Kościoła w Polsce.
Kościół w Polsce stanowi 6 diecezji:
 • cieszyńska,
 • katowicka,
 • mazurska,
 • pomorsko-wielkopolska,
 • warszawska,
 • wrocławska.

Diecezja posiada swój synod diecezjalny składający się z wszystkich księży i wybranych przez parafie świeckich przedstawicieli, który dokonuje wyboru:

 • Rady Diecezjalnej na 5 letnią kadencję (1 radca duchowny (zastępca biskupa), świecki kurator diecezjalny i 1 świecki radca),
 • Biskupa diecezjalnego na 10 letnią kadencję (może być ponawiana)

Diecezja składa się z:

 • parafii i filiałów, na czele których stoi proboszcz i rada parafialna wybierani przez wszystkich pełnoletnich, płacących składki kościelne (1 % od dochodu) i przystępujących do Sakramentu Ołtarza członków parafii.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce posiada swoje własne Wydawnictwo i Drukarnie AUGUSTANA w Bielsku Białej.
 • Przyszli duchowni kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 • Katecheci kształcą się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w Cieszynie.
 • W Dzięgielowie koło Cieszyna znajduje się jedyny Żeński Diakonat Ewangelicki Eben Ezer oraz Centrum Misji i Ewangelizacji, które zajmuje się pracą ewangelizacyjną.
 • Kościół zajmuje się pracą wśród dzieci i młodzieży, służbą duszpasterską w wojsku, policji i więziennictwie, służbą diakonijną (charytatywną Diakonia Kościoła i Diakonie Diecezjalne), oraz współpracuje ekumenicznie z innymi Kościołami Chrześcijańskimi, przede wszystkim należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej, jak również i z Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) i innymi wspólnotami kościelnymi nie należącymi do PRE .

Żródło:

Opracowanie ks. Jan Gross, dnia 11 stycznia 2003 r.
Wikipedia za Dzieło łaski Boga. Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (historia i współczesność), Wydawnictwo "Głos Życia", Katowice 2003.

Proboszcz

Ks. Mirosław Sikora.
Urodzony w Cieszynie 13 grudnia 1963 roku.
Ordynowany na duchownego 13 października 1991 roku.
Wraz z żoną i dwójką dzieci zamieszkuje dom parafialny.

Rada Parafialna

 • ks. Mirosław Sikora (proboszcz),
 • p. Marian Kwiatoń (kurator),
 • p. Irena Seidel,
 • p. Zygfryd Pasek,
 • p. Miroslaw Jordan,
 • p. Artur Undas,
 • p. Marian Folwarczny,
 • p. Piotr Kowalski.

Panie prowadzące Szkółkę Niedzielną

 • Pastorowa Henrietta Front-Sikora,
 • p. Wioletta Goszyk,
 • p. Alina Undas,
 • p. Alina Jordan,
 • p. Dorota Kowalska.

Organiści

p. Jan Niemiec i p. Tadeusz Hanik.

Dyrygentka chóru

p. Adelajda Romańska

Aktualności


HASŁO MIESIĄCA
Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim. (Dz 26:22)

HASŁO TYGODNIA
Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. (Łuk 12:48)

 • 17 sierpień 2017, czwartek

  Z Biblią na co dzień


  Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. (Ps 34:20)

  Paweł pisze: chociaż przedtem (…) w Filippi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam ewangelię Bożą. (1Tes 2:2)

  Jezus mówi: Kochaj człowieka, który jest obok ciebie. Kochaj także tego, kto cię nienawidzi, kto jest twoim wrogiem. W ten sposób będziesz naśladował Boga. Bądź dobry dla każdego niezależnie od tego. Czy jest ci bliski, czy nie. Bóg da ci siły.
  Jörg Zink (1922-2016)

  Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę; jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż tedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. (1Kor 9:16-23)

  Festus tedy, przybywszy do prowincji, udał się po trzech dniach z Cezarei do Jerozolimy, gdzie arcykapłani i przywódcy Żydów wytoczyli przed nim sprawę przeciwko Pawłowi i nalegali na niego, prosząc, by im okazał w jego sprawie przychylność i kazał przyprowadzić go do Jerozolimy; zastawili bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze. Lecz Festus odpowiedział, że Paweł osadzony jest pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy. Niechże więc ci spośród was, mówił, którzy są upoważnieni, jadą ze mną i oskarżą go, jeżeli mąż ten popełnił jakieś wykroczenie. I zabawiwszy między nimi nie więcej niż osiem czy dziesięć dni, odjechał do Cezarei, a nazajutrz, zasiadłszy na krześle sędziowskim, kazał przyprowadzić Pawła. A gdy on przyszedł, obstąpili go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy, i wytoczyli wiele i to ciężkich oskarżeń, których nie potrafili dowieść. Paweł zaś bronił się: Nie zawiniłem w niczym ani przeciwko zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi. Ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy: Czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być o to przede mną sądzony? A Paweł rzekł: Przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz bardzo dobrze. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć; ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus, porozumiawszy się z doradcami, odrzekł: Odwołałeś się do cesarza, do cesarza pójdziesz. (Dz 25:1-12)

  1Kor 9:16-23 – wersja podlinkowana wg Biblii Warszawskiej

  1Kor 9.16 BO JEŚLI EWANGELIĘ ZWIASTUJĘ, NIE MAM SIĘ CZYM CHLUBIĆ; JEST TO BOWIEM DLA MNIE KONIECZNOŚCIĄ; A BIADA MI, JEŚLIBYM EWANGELII NIE ZWIASTOWAŁ.
  Jan 20:9 albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych.

  1Kor 9.17 ALBOWIEM JEŚLI TO CZYNIĘ DOBROWOLNIE, MAM ZAPŁATĘ; JEŚLI ZAŚ NIEDOBROWOLNIE, TO SPRAWUJĘ TYLKO POWIERZONE MI SZAFARSTWO.
  I Kor. 4,1 Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych.

  1Kor 9.18 JAKĄŻ TEDY MAM ZAPŁATĘ? TĘ, ŻE ZWIASTUJĄC EWANGELIĘ CZYNIĘ TO DARMO, ABY NIE KORZYSTAĆ Z PRAWA, JAKIE MI DAJE ZWIASTOWANIE EWANGELII.
  I Kor. 8,9 Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.

  1Kor 9.19 BĘDĄC WOLNYM WOBEC WSZYSTKICH, ODDAŁEM SIĘ W NIEWOLĘ WSZYSTKIM, ABYM JAK NAJWIĘCEJ LUDZI POZYSKAŁ.
  Mat. 20,26 Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym.
  Mat. 20,27 I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym.

  1Kor 9.20 I STAŁEM SIĘ DLA ŻYDÓW JAKO ŻYD, ABY ŻYDÓW POZYSKAĆ; DLA TYCH, KTÓRZY SĄ POD ZAKONEM, JAKOBYM BYŁ POD ZAKONEM, CHOCIAŻ SAM POD ZAKONEM NIE JESTEM, ABY TYCH, KTÓRZY SĄ POD ZAKONEM, POZYSKAĆ.

  1Kor 9.21 DLA TYCH, KTÓRZY SĄ BEZ ZAKONU, JAKOBYM BYŁ BEZ ZAKONU, CHOCIAŻ NIE JESTEM BEZ ZAKONU BOŻEGO, LECZ POD ZAKONEM CHRYSTUSOWYM, ABY POZYSKAĆ TYCH, KTÓRZY SĄ BEZ ZAKONU.
  Gal. 2,3 Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania,

  1Kor 9.22 DLA SŁABYCH STAŁEM SIĘ SŁABYM, ABY SŁABYCH POZYSKAĆ; DLA WSZYSTKICH STAŁEM SIĘ WSZYSTKIM, ŻEBY TAK CZY OWAK NIEKTÓRYCH ZBAWIĆ.
  II Kor. 11,29 Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę?
  Rzym. 11,14 może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.

  1Kor 9.23 A CZYNIĘ TO WSZYSTKO DLA EWANGELII, ABY UCZESTNICZYĆ W JEJ ZWIASTOWANIU.

 • OD 11 LIPCA DO 31 SIERPNIA

  DNI OTWARTE KOŚCIOŁA


  W niedzielę 30 lipca o godz. 16.30 gościliśmy uczestników wycieczki zorganizowanej przez "Halo! Rybnik".
  Pan Dariusz Wantulok bardzo ciekawie opowiadał historię kościoła i o doktrynach naszego wyznania.
  Dziękujemy za przesłanie zdjęć :)

 • OD 11 LIPCA DO 31 SIERPNIA

  DNI OTWARTE KOŚCIOŁA

  Tradycyjnie, w okresie wakacyjnym, Parafia Ewangelicko–Augsburska w Rybniku zaprasza na Dni Otwarte Kościoła.

  Od 11 lipca do 31 sierpnia, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:00–12:30 będzie możliwość obejrzenia naszego kościoła, poznania jego historii i osób które ją tworzyły.
  Dla Gości przygotowano pamiątkowe broszury.
  Serdecznie zapraszamy.

  Kościół ap. Piotra i Pawła
  Rybnik ul. Miejska 12

 • 25 czerwca 2017

  226 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

  Na uroczystość zaproszono ks. płk Zbigniewa Kowalczyka z małżonką, diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk. Było wiele serdeczności, tak jak być powinno :) chociażby za lata 1989-2002, kiedy to oboje z wielkim oddaniem służyli naszej Parafii.
  Po uroczystym wprowadzeniu przez Radę Parafialną proboszcza ks. Mirosława Sikora i ks. Zbigniewa Kowalczyka, po powitaniu, modlitwie i odczytaniu Słowa Bożego, nabożeństwo uświetnił pieśniami parafialny Chór Canto Deo.
  Kazanie na postawie Ewangelii Mateusza 11:28-29 wygłosił ks. Zbigniew Kowalczyk.
  Wychodząc, mogliśmy zabrać starannie wydane i opracowane na podstawie zbiorów dokumentów i fotografii, przez p. Dariusza Wantuloka, pamiątkowe broszurki opisujące historię Kościoła i Rybnickiej Parafii.
  Za przyjęcie zaproszenia, kazanie, ciepłe życzenia, wykonane pieśni, za pamiątkowe broszurki i za uczestnictwo – Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 • 10 czerwiec 2017

  III NAGRODA
  DLA CHÓRU CANTO DEO

  W sobotę 10.06.2017 r. chór Canto Deo pod dyrekcją p. Adelajdy Romańskiej uczestniczył w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej Katowice 2017.
  Do przeglądu zgłosiło się 11 chórów z całej Polski, m.in. przyjechały zespoły z odległej Warszawy, Zgierza, Lublina, Karpacza, Wieliczki, ale także z Żor, Rybnika i Goleszowa. Przegląd odbył się w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 18.
  Cd. opisu pod zdjęciami.

 • 15 czerwca 2017

  Nabożeństwo na Równicy

  Tradycyjnie, w pierwszy czwartek po Święcie Trójcy Świętej (katolickie święto Bożego Ciała) o godz. 10.00 odbędzie się nabożeństwo "przy Kamieniu" na stoku Równicy w Ustroniu.

  W związku z obchodami 500-lecia Reformacji i większym zainteresowaniem tegorocznym nabożeństwem, wjazd samochodami osobowymi i autobusami pod schronisko na Równicy będzie niemożliwy. Jednak osoby prywatne i grupy parafialne, chcące wziąć udział TYLKO w nabożeństwie na Równicy, a które nie uczestniczą w EDK mogą skorzystać z możliwości wjazdu na Równicę. W tym celu należy JAK NAJSZYBCIEJ przesłać swoje zgłoszenia na adres: biuro@dnikosciola.pl Jest to konieczne, do przygotowania odpowiedniej liczby autobusów. Przejazd (tam i z powrotem) będzie kosztował 5 zł; płatne przy wsiadaniu do autobusu w Ustroniu.

  Dodatkowe parkingi będą zorganizowane przy dworcu PKP w Ustroniu (przy tzw. Kuźni). Jeżeli przyjedzie się w okolicy godz. 8-mej nie powinno być problemu z parkowaniem (wolontariusze będą kierować w odpowiednie miejsca). Jeśli jednak liczba uczestników przewyższy oczekiwania, trzeba szukać parkingów na własną rękę.

  Dziękuję za informacje ks. Piotrowi Sztwiertnia (Biuro EDK).

 • maj 2017

  Konfirmacja


  W dniu 7 maja w Ściborzycach Wielkich odbyła się konfirmacja Kacpra Leśniak. Pierwsza od 15 lat w tej Parafii. Trzy tygodnie później, 28 maja w Rybniku, konfirmowane zostały Zofia Durdzińska i Magdalena Łazarska.
  Uroczystość uświetnił pieśniami parafialny Chór Canto Deo.

  Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. (Ps 23)
  Kochani życzymy Wam, stałej Bożej obecności, niezachwianej wiary w Jego Miłosierdzie, radości i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień Waszego życia.

 • 7 październik 2017

  Gala Reformacyjna w NOSPR

  W związku z obchodami jubileuszu 500-lecia Reformacji na Śląsku i w Diecezji Katowickiej, w Sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się Gala Reformacyjna.

  Podczas uroczystej gali, wystąpią:

  połączone chóry Diecezji Katowickiej,
  chór dziecięcy,
  Zespół Pieśni i Tańca Śląsk,
  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, która wykona Symfonię Reformacyjną Felixa Mendelssohna Bartholdyego.

  W trakcie Gali wręczone zostaną Śląskie Szmaragdy. W przerwie organizatorzy zapraszają na poczęstunek.

  Chętnych do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu prosimy o wpłacenie 20 zł w kancelarii parafialnej (przed i po nabożeństwie). Zgłoszenia przyjmowane są do 18 CZERWCA ale ilość miejsc jest ograniczona.

 • 17 MAJ 2017

  Wycieczka do Krakowa

  Koło Pań naszej Parafii zorganizowało jednodniowy wyjazd do Krakowa. W programie wycieczki uwzględniono zwiedzanie Kościoła św. Marcina oraz miasta. Niestety z powodu awarii autobusu wyjazd się nie odbył.

 • 7 maj 2017

  71 DIECEZJALNY ZJAZD CHÓRÓW

  W niedzielę 7 maja br. w Chorzowie spotkały się chóry działające w Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zjazd rozpoczął się o godz. 10-tej w Kościele ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13. W tym ewangelickim święcie pieśni wystąpił również nasz parafialny Chór Canto Deo pod dyr. p. Adelajdy Romańskiej.

 • Bratnia Pomoc

  im. Gustawa Adolfa

  Jak co roku Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwraca się z prośbą o składanie darów na fundusz, który wspiera remonty i inwestycje realizowane przez parafie i inne instytucje Kościoła w Polsce.
  Zbiórka darów odbywa się od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha Świętego.
  Ofiary można składać na listę w kancelarii parafialnej.

  "Za każdy złożony pieniężny dar, dziękujemy i obiecujemy jako zarząd BPGA podzielić zebrane środki najlepiej jak potrafimy, i przeznaczyć je dla tych parafii, które w szczególny sposób tych darów potrzebują. Bóg Wam zapłać. ZARZĄD BPGA"

 • RSM

  Zabrze i Orzesze


  Ustalono terminy i miejsca kolejnych
  REGIONALNYCH SPOTKAŃ MŁODZIEŻOWYCH.

  12 maja
  godzina 18.00
  Parafia w Zabrzu

  9 czerwca
  godzina 18.00
  Parafia w Orzeszu

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy :)
  Zdjęcia ze spotkań jak zawsze bardzo mile widziane ;)

 • SOLA SCRIPTURA

  w TVP3

  SOLA SCRIPTURA to cykl programów ukazujący społeczność ewangelików żyjących w Polsce. Audycje poświęcone istotnym wydarzeniom z życia kościoła ewangelicko–augsburskiego można oglądać w TVP3 lub w internecie - www.katowice.tvp.pl

 • 15 - 18 czerwca 2017

  EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA


  15 czerwca 2017, czwartek
  Ustroń i Wisła

  16 czerwca 2017, piątek
  Cieszyn i Czeski Cieszyn

  17 czerwca 2017, sobota
  Bielsko-Biała

  18 czerwca 2017, niedziela
  parafie diecezji cieszyńskiej

  W ramach EDK odbywa się
  Ogólnopolski Zjazd Młodzieży

  Wszyscy są zaproszeni do współpracy w tworzeniu EDK

  Prosimy o zgłoszenia:
  - propozycji czynnego udziału w forach lub centrach,
  - chórów i zespołów (koncerty w czwartek i śpiew w pozostałe dni),
  - propozycji własnych wystaw (obrazy, rzeźby),
  - udziału w targach możliwości,
  - wolontariuszy (pomoc przy przeprowadzeniu EDK).

  Zgłoszenia do 30.03.2017 r.
  Zgłoszenia bez noclegów do 30.04.2017 r.
  Kontakt i zgłoszenia:
  Ewangelickie Dni Kościoła
  pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała
  biuro@dnikosciola.pl
  www.dnikosciola.pl
  www.facebook.com/EwangelickieDniKosciola/

  Zapraszamy

 • 1 kwietnia 2017

  SOLA SCRIPTURA 2016/2017

  Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura" 2016/2017 już za wszystkimi uczestnikami.
  Dziś o 14.45 ogłoszono wyniki i uroczyście zakończono konkurs w kościele Zbawiciela na pl. Lutra.

  Emocje pewnie trochę opadły, minął stres, ale Słowo Wam pozostanie. Słowo na którym można całkowicie polegać. Słowo które przez wieki pozostając niezmienne, odmieniło tak wielu ludzi. Słowo "(…) przez Boga (…) natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości," (2Tm 3:16)
  I choć Zosia w finale nie brała udziału, jeszcze raz gratulujemy obu uczestniczkom :)

 • 25 czerwca do 5 lipca

  Reformacyjny Obóz dla Konfirmantów w Sorkwitach

  Koszt: 900 zł/os. (cena obejmuje nocleg, wyżywienie, program obozu, dojazd i powrót)
  Zaliczka: 200 zł (pieniądze należy przekazać proboszczowi swojej parafii)
  Ilość miejsc: 50

  Obóz skierowany jest przede wszystkim do konfirmantów z rocznika 2016 r.
  Jeśli jednak zostaną wolne miejsca, przyjmowane są i inne roczniki (młodzież starsza, po konfirmacji).
  Warto o wakacjach pomyśleć już teraz, bo termin zgłoszenia i wpłacania zaliczki upływa 30 kwietnia 2017 r.

  Dla zachęty zamieściłam kilka zdjęć, za które dziękuję Autorom i ks. Dariuszowi Chwastkowi.

  Zachęcam też do przeczytania ciekawych relacji z lat ubiegłych, z roku 2011, 2012, 2013, i 2014

  Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza.
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  Formularz służy zebraniu niezbędnych informacji o uczestniku Obozu dla Konfirmantów w Skorkwitach 2017 r. Każdy uczestnik wypełnia formularz indywidualnie. Uprzejmie prosimy wypełnić formularz rzetelnie.

  Oprócz formularza, rodzić/opiekun uczestnika obozu zobowiązany jest dostarczyć podpisaną zgodę na wyjazd swojego podopiecznego, zgodę na ewentualną hospitalizację oraz uzupełnić rubrykę chorób, alergii, zażywanych leków.
  ZGODA NA WYJAZD

  Źródło: Ks. Tymoteusz Bujok
  www.mlodziluteranie.pl

 • ZAPROSZENIE

  na diecezjalny wyjazd młodzieżowy do Wisły Jawornika


  TERMIN:
  28-30 kwietnia 2017

  ZGŁOSZENIA:
  do 10 kwietnia
  Wystarczy, że jedna osoba z grupy zgłosi wszystkich.
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  KOSZT:
  130 zł/os. (cena obejmuje nocleg, pełne wyżywienie, koszty programu)

  Należy zabrać:
  śpiwór, karimatę, strój na basen, buty i ubranie na wyjście w góry, ubranie odpowiednie na nabożeństwo.

  Liczba miejsc:
  60

  Planujemy:
  - posiedzieć, pogadać, pograć w planszówki,
  - obejrzeć fajny film,
  - pośpiewać z Zespołem Cześć,
  - posłuchać ciekawego tematu
  (tak, o reformowaniu) :),
  - wyskoczyć na małą wycieczkę,
  - uczestniczyć w nabożeństwie.

  Grupy dojeżdżają do Jawornika we własnym zakresie. Spotkanie rozpoczniemy 28 kwietnia (piątek) o godzinie 18.00 w kaplicy w Jaworniku (ul. Jodłowa 8). W niedzielę weźmiemy udział w nabożeństwie. Wyjazd zakończy się obiadem 30 kwietnia (niedziela).

  Dalsze, szczegółowe informacje u proboszcza.

 • SPOTKANIA MŁODZIEŻY DIECEZJI KATOWICKIEJ

  Zerknij, pomyśl, zaplanuj w którym wydarzeniu weźmiesz udział :)

  Start 18 kwietnia, godzina 10.00
  Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej Parafia w Żorach.

  Dla tych, którzy jeszcze na DZME nie byli, albo zastanawiają się czy pójść, podaję link do zeszłorocznej relacji ze spotkania :)
  40 DZME ŻORY

  Zapraszamy :)

  Prosiłabym też o zdjęcia ze zjazdu. Podzielcie się wrażeniami, atmosferą spotkania. Na pewno wielu chętnie je zobaczy a może staną się one zachętą dla jeszcze niezdecydowanych, co do takiej formy spędzenia wolnego czasu. Życzę Wam też, żeby tegoroczny DZME był sposobnością do nawiązania nowych koleżeńskich relacji. :)

 • ŚLADAMI REFORMATORÓW

  Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego proponuje cykl wyjazdów związanych z dziejami Reformacji:

  ŚLADAMI JANA HUSA - CZECHY
  termin: 31.03 - 2.04.2017
  W programie m.in. w Taborze - zwiedzanie Ratusza z Muzeum Husyckim, w Pradze zwiedzanie - Kaplicy Betlejemskiej, Kościóła Św. Marcina w Murze, Ratusza Nowomiejskiego, Uniwersytetu Karola, Rynku z pomnikiem Jana Husa, Hradczanów, Biała Góra zwiedzanie - pomnika upamiętniający wojnę 30-letnią, renesansową wille Letohradek Hvezda, Witkowa Góra - pomnik Jana Żiżki, Mlada Boleslaw - zwiedzanie Fabryki Skody, Herrnhut - zwiedzanie: Kościóła Braci Morawskich, cmentarza Boża Rola, pałacu hr. Zinzerdorfa.

  ŚLADAMI MARCINA LUTRA - NIEMCY
  TERMIN: 15-18.06.2017
  W planie m.in. zwiedzanie: kościoła zamkowego w Wittenberdze, domów Marcina Lutra w Eisleben, uniwersytetu i Klasztoru Augustianów w Erfurcie, średniowiecznego zamku w Wartburgu, fabryki porcelany w Miśni, starego miasta Lipsk, Kościóła św. Tomasza z nagrobkiem Jana Sebastiana Bacha, Muzeum Bacha; Pomnika Bitwy Narodów. Zwiedzanie Manufaktury Volkswagena w Dreźnie.

  ŚLADAMI JANA KALWINA - SZWAJCARIA
  termin: 29.10-4.11.2017
  W programie m.in. Sankt Gallen - zwiedzanie biblioteki opactwa, Zurych - zwiedzanie Grossmuenster i Kappel Am Albis, Genewa - zwiedzanie Katedry św. Piotra, Audytorium Kalwina, Muzeum Reformacji, Muru Reformatorów, Cmentarza Królewskiego z grobem Kalwina, zwiedzanie Instytutu CERN, Lozanna - zwiedzanie miasta, Neuchatel - zwiedzanie pomnika Wilhelma Farela, Bazylea - zwiedzanie Uniwersytetu, Muzeum Sztuki (XVI - XX w.) następnie Dornach: Goetheanaum (siedziba Towarzystwa Antropozoficznego). Zwiedzanie Strasburga: budynków Instytucji Europejskich, Kościoła Św. Tomasza, Katedry Notre Dame.

  Szczegóły dostępne w kancelarii parafialnej.

 • 5 luty

  Zebranie Pariafialne

  W niedzielę 5 lutego, po nabożeństwie, odbyło się sprawozdawcze zebranie Pariafialne, na którym podsumowano ubiegły rok i przedstawiono plany na rok 2017.

 • 3 luty 2017

  Zabawa karnawałowa

  W piątek, 3 lutego, w domu przyjęć Maximus odbyła się doroczna zabawa karnawałowa.

 • Sola Scriptura 2016/2017

  Konkurs plastyczny

  Tegoroczny temat: Życie apostoła Pawła; technika: wydzieranka. Naszą Parafię reprezentowały siostry Agata i Monika Jordan, i obie zajęły pierwsze miejsca; Agatka w kategorii klas IV-VI a Monika w grupie szkół ponadgimnazjalnych. No i oczywiście obie przechodzą do końcowego etapu ogólnopolskiego. :) Gratulujemy i z pewnością będziemy trzymać kciuki 20 lutego. :)

 • Sola Scriptura 2016/2017

  Wyniki etapu diecezjalnego

  Znane są wyniki etapu diecezjalnego, Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura 2016/2017".
  Magdalena Łazarska zakwalifikowała się do końcowego, etapu ogólnopolskiego. Madziu gratulujemy i już życzymy powodzenia w dniu 1 kwietnia :)
  Zosia Durdzińska nie brała udziału w drugim etapie. Szkoda bo pomyślnie przeszła egzamin parafialny i z bardzo wysokim wynikiem ukończyła zeszłoroczny, ogólnopolski konkurs.
  Zosiu, praca którą włożyłaś w przygotowanie się do konkursu i zdobyta wiedza, z pewnością nie pójdzie na marne, ale będzie procentowała w przyszłości. I tego Wam obu życzę, żeby Biblia była światłem i drogowskazem w każdej chwili Waszego życia. :)

 • 08 stycznia 2017

  EKUMENICZNY KONCERT KOLĘD

  Tradycyjnie już, u progu Nowego Roku, odbył się w naszej Parafii Ekumeniczny Koncert Kolęd. O godz. 16-tej ks. Proboszcz Mirosław Sikora powitał zebranych Gości. Całość spotkania poprowadziła p. Katarzyna Jarzyna. Koncert rozpoczął nasz Parafialny Chór Canto Deo pod dyrekcją p. Adelajdy Romańskiej pięknymi, nastrojowymi kolędami: Gdy się Chrystus rodzi, Wśród nocnej ciszy, Lulajże Jezuniu, Pasterzu, pasterzu, A to Komu, Gloria. Następnie wystąpiło Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Seraf z Rybnika pod dyrekcją p. Żanety Wojaczek. W ich wykonaniu usłyszeliśmy pieśni: Bóg się rodzi, Jezusek czuwa, Triumfy Króla Niebieskiego, Lulajże Jezuniu, Niemowlątko na słomie, Cóż to za Dziecię słodko śpi, Dzisiaj w Betlejm. Na zakończenie kolejne siedem utworów ze świątecznego repertuaru: Bracia, patrzcie jeno..., Gdy śliczna Panna Syna kołysała, Hola, hola, pasterze z pola! Mędrcy świata, monarchowie, Mości Gospodarzu, Przybieżeli do Betlejem pasterze i W żłobie leży, zaśpiewał Rybnicki Chór Kameralny Autograph pod dyrekcją p. Joanny Glenc.
  Cóż napisać... :) Każdy z chórów zaprezentował bardzo wysokie umiejętności i poziom artystyczny. Warto było przyjść, warto posłuchać. Serdecznie dziękujemy i Chórom, i przybyłym Gościom.

 • 26 grudnia 2016

  Spotkanie z Mikołajem

  26 grudnia w naszej Parafii odbyło się spotkanie z Mikołajem. Przed spotkaniem obejrzeliśmy przedstawienie o treści Bożonarodzeniowej. Określiłabym je nowoczesna wersja z nieprzemijającymi elementami tradycji. :) Ogrom pracy zarówno ze strony pań i dzieci ze Szkółki Niedzielnej a także rodziców. Teksty, podkład muzyczny i dźwiękowy, piękne stroje wszystko to złożyło się na ciekawe, barwne i pełne uroku widowisko. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, energię i pracę.

 • 9 i 11 grudnia 2016

  Adwentówki

  Grudniową tradycją stały się "adwentówki" w naszej Parafii. W piątek 9-go zebrały się Parafianki z Koła Pań. Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego, które poprowadził proboszcz M. Sikora. Potem luźniejsze rozmowy przy kawie i poczęstunku, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Na zakończenie losowanie symbolicznych prezentów. Dwa dni później, w podobnej, bardzo miłej atmosferze, odbyła się adwentówka dla Seniorów. Na zakończenie zebrani dostali symboliczne prezenty i pamiątkowe "wyroczki" z Biblijnymi cytatami.

 • 04 grudnia 2016

  2 Niedziela Adwentu połączona z Barbórką

  4 grudnia odbyło się w naszej Parafii nabożeństwo Barbórkowe. Po uroczystym powitaniu górników i ich rodzin, uczciliśmy minutą ciszy pamięć ofiar, którzy przed kilkoma dniami stracili życie w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Ks. proboszcz polecił też w modlitwie, Bożej opiece rodziny zmarłych. Po nabożeństwie górnicy z rodzinami spotkali się w salce parafialnej.

 • 20 listopada 2016

  Wybory do Synodu Diecezjalnego

  Zadaniem Synodu Diecezjalnego jest m.in. dbanie o współpracę między Parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego Diecezji a także wybory Rady Diecezjalnej, Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła.
  20 listopada po nabożeństwie, w naszej Parafii, wybrano delegata świeckiego do Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej. 86 osób jednogłośnie poprało kandydaturę p. Dariusza Wantuloka, który przez kolejne pięć lat będzie uczestniczyć w pracach Synodu Diecezjalnego.
  Panie Dariuszu, życzymy Bożego Błogosławieństwa w pełnieniu funkcji, jednocześnie dziękujemy za wieloletnią służbę ustępującemu delegatowi p. Marianowi Kwiatoniowi - serdeczne Bóg zapłać.

 • 19 listopada 2016

  Konkurs Biblijny Sola Scriptura

  Coroczny Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura jest organizowany przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej, w trzech grupach wiekowych i trzech etapach: szkolno-parafialnym, diecezjalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim. Tematem każdorazowo jest inna księga biblijna lub jej określony fragment.

  W sobotę 19 listopada Zofia Durdzińska i Magdalena Łazarska pomyślnie ukończyły pierwszy etap Konkursu Sola Scriptura 2016/2017 i już przygotowują się do rywalizacji na szczeblu diecezjalnym.
  Choć tegoroczna edycja konkursu obejmuje bardzo trudną Księgę Dziejów Apostolskich to obie dziewczynki rokują bardzo dobrze. 12 marca br. w Ogólnopolskim Konkursie Sola Scriptura Bielsku-Białej, na zakwalifikowanych 139 młodych ewangelików ze wszystkich diecezji (we wszystkich etapach uczestniczyło 1207 osób), Zosia zasiliła grono laureatów z bardzo wysokim wynikiem 36 a Magda, która wystartowała w konkursie po raz pierwszy od razu znalazła się w finale z wynikiem 18 punktów.
  Już samo dotarcie do szczebla ogólnopolskiego jest sporym osiągnięciem a w edycji 2015/2016 poziom był tak wysoki i tak wyrównany, że często jedno miejsce na podium od drugiego, dzieliło zaledwie pół punktu.
  Dlatego też obu dziewczynom gratulujemy i życzymy powodzenia 14 stycznia.
  Dziękujemy też rodzicom, babci Magdy i wszystkim którzy wspierali gimnazjalistki.

 • 22 października 2016

  Porządkowanie cmentarza

  22 października i 12 listopada, spotkaliśmy się o godz. 9-tej na cmentarzu przy ulicy Rudzkiej uzbrojeni w grabki, worki, płachty, miotły itp. Zgarbiliśmy także opadłe liście z terenu wokół Kościoła. Wszyscy, niezależnie od wieku, bardzo sumiennie pracowali, nie tracąc przy tym dobrego nastroju. Dziękujemy każdemu za zaangażowanie i za pomoc. Dziękujemy także za wycięcie i usunięcie spróchniałych drzew.

 • 16 października 2016

  25 rocznica ordynacji

  W niedzielę 16 października uczciliśmy 25 rocznicę ordynacji na duchownego ks. proboszcza Mirosława Sikory. Życzenia i kwiaty wręczyły delegacje Rady Parafialnej, Koła Pań i Chóru.

 • 2 października 2016

  Dziękczynne Święto Żniw

  Wszystko co mamy pochodzi od naszego Stwórcy, dlatego w niedzielę 2-go października, tradycyjnie po dniu archanioła Michała, na chwałę Bożą, uroczyście obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Jak co roku, w pięknie udekorowanym kościele, dzieci ze Szkółki Niedzielnej wręczyły proboszczowi ozdobiony bochen chleba a przy chrzcielnicy złożyły warzywa i owoce. Nabożeństwo rozpoczęliśmy pieśnią "Boże z Twoich rąk żyjemy" (247). Ks. proboszcz Mirosław Sikora wygłosił kazanie na podstawie fragmentu z 2 Listu do Koryntian (9,6-15), zaś parafialny chór służył pieśniami. Przystąpiliśmy też do Stołu Pańskiego by wspólnie posilić się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 • 12 czerwca 2016

  Jubileusz 225-lecia

  W niedzielę 12 czerwca obchodziliśmy jubileusz 225-lecia poświęcenia naszego Kościoła. Obchody uczciliśmy uroczystym nabożeństwem, w którym uczestniczyli m.in. zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. bp Jerzy Samiec, biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. dr Marian Niemiec, dziekan Kościoła Rzymsko-Katolickiego ks. Piotr Winkler i władze samorządowe na czele z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą i starostą powiatu rybnickiego Damianem Mrowcem. Kazaniem służył i błogosławieństwa udzielił ks. bp Jerzy Samiec. Nabożeństwo uświetnił także chór parafialny Canto Deo pod dyrekcją p. Adelajdy Romańskiej. Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Adam Gottscholla. Serdecznie dziękujemy. :).

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2015

  Pamiątka Poświęcenia Kościoła; Barbórka.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2013

  Drugi Epifanijny Koncert Kolęd.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2012

  Pierwszy Epifanijny Koncert Kolęd; 5 rocznica naszego chóru Canto Deo; Barbórka; Przedstawienie Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci ze Szkółki Niedzielnej; Spotkanie z Mikołajem.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2011

  Konfirmacja; Dzień Matki i Dzień Ojca; 220-sta rocznica poświęcenia naszego Kościoła; Dziękczynne nabożeństwo za Żniwa; 20- lecia ordynacji ks. proboszcza Mirosława Sikory; Barbórka; Przedstawienie Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci ze Szkółki Niedzielnej, Spotkanie z Mikołajem.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2010

  Konfirmacja; Piknik parafialny w ośrodku wędkarskim Gzel; Dzień Matki i Dzień Ojca; 219-sta rocznica poświęcenia naszego Kościoła; Dziękczynne Święto Żniw; Spotkanie z Mikołajem.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2009

  Nabożeństwo Ekumeniczne; Nabożeństwo w święto Wniebowstąpienia Pańskiego; 218-sta rocznica poświęcenia naszego Kościoła; Piknik parafialny; Dziękczynne nabożeństwo za Żniwa; Barbórka; Urodziny ks. proboszcza Mirosława Sikory; wspomnienie w 25 rocznicę śmierci ks. radcy Edwarda Romańskiego; Kiermasz ciast przygotowany przez panie z Koła Pań; Przedstawienie Bożonarodzeniowe przygotowane przez najmłodszych.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2008

  Konfirmacja; Piknik parafialny w ośrodku wędkarskim Gzel; Dziękczynne Święto Żniw; Wprowadzenie w urząd Rady Parafialnej; Turniej piłki nożnej w Zabrzu; Barbórka; Adwentówki, dla: seniorów, Koła Pań, oraz wszystkich pracowników parafii.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2007

  Przedstawienie Bożonarodzeniowe przygotowane przez najmłodszych.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2006

  Konfirmacja; 215-ta rocznica Poświęcenia i Założenia naszego Kościoła; Spotkania adwentowe.

 • Archiwum zdjęciowe z roku 2005

  Nabożeństwo ekumeniczne; Odwiedziny w sąsiednich parafiach, w Raciborzu i Ściborzycach; Dzień Matki i Dzień Ojca przygotowany przez najmłodszych; Złota Konfirmacja; Piknik parafialny w ośrodku wędkarskim Gzel; Barbórka; Adwentówki: seniorów, pracowników parafii, Koła Pań, oraz młodzieży; Kiermasz; Spotkanie z Mikołajem.

Spotkania

Są to formy spotkania ze Słowem Bożym oraz zachętą do modlitwy. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Koło pań

Odbywa się co dwa tygodnie w piątki, o godz.16-tej w salce parafialnej. Prowadzi je ks. M. Sikora i pastorowa Henrietta Front-Sikora. Jest to czas przeznaczony nie tylko na słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, śpiewanie pieśni ale też rozmowę i wzajemne wsparcie. W czasie spotkań uzgadniamy także plany naszej zespołowej pracy. Choć jest nas niewiele staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Przygotowujemy uroczyste spotkania pasyjne i adwentowe dla seniorów, odwiedzamy chorych. Dbamy o wystrój kościoła w okresie świąt. Utrzymujemy też bliskie i serdeczne relacje z Kołami Pań z sąsiednich parafii w Pszczynie, Studzionce i Wiśle. Serdecznie zapraszamy wszystkie parafianki w każdym wieku.

Spotkania młodzieży

Młodzież spotyka się w budynku parafialnym, co dwa tygodnie w piątki, po Kole Pań o godz. 18-tej. Prowadzi je ks. M. Sikora.
Czas naszych spotkań wypełniony jest modlitwą, śpiewem, ciekawymi wykładami na tematy wiary, chrześcijaństwa. Naszą uwagę kierujemy na poznawanie Boga i jego zamysłów. Każdy uczestnik może podzielić się swoimi przemyśleniami. Serdecznie zapraszamy.

Szkółka Niedzielna

Szkółki niedzielne to „nabożeństwa” dostosowane do wieku dzieci. Są czasem wspólnych modlitw, śpiewów, słuchania ciekawych historii biblijnych. Dzieci mają możliwość nie tylko usłyszeć ale i zrozumieć Słowo Boże, poznać osobę Jezusa Chrystusa, rozmawiać o Panu Bogu. Zajęcia odbywają się w okresie roku szkolnego, w sali parafialnej równolegle do niedzielnego nabożeństwa. Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy religijnego wychowania. "Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im albowiem do takich należy Królestwo Boże." Łuk. 18,16

Nabożeństwa

Nabożeństwa Luterańskie oparte są na zwiastowaniu i słuchaniu Słowa Bożego, na wspólnej modlitwie, śpiewie i udzielaniu Sakramentów. W czasie nabożeństwa Bóg łączy nas w jedną społeczność.
Serdecznie zapraszamy każdego w niedziele o godzinie 9.30 oraz w okresie świąt okolicznościowych (terminy podawane będą na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI).
W czwarte niedziele miesiąca nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą.

Lekcje Religii

Lekcje religii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich odbywają się w salce parafialnej. Prowadzi je ks. Mirosław Sikora.
Oceny z katechezy ewangelickiej są honorowane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych. Plan zajęć dostępny u proboszcza.

Galeria

 • Młodzieżówka

  Niech te zdjęcia będą zachętą do wspólnego spędzania czasu w gronie rówieśników.

 • Chór

  Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Opiewajcie chwałę Jego Imienia, Śpiewajcie Mu pieśń pochwalną! (Psa 66:1 bw)

  Chór mieszany "Canto Deo" parafii ewangelicko – augsburskiej w Rybniku powstał jesienią 2007 roku.
  Służy śpiewem w czasie świątecznych nabożeństw i uroczystości kościelnych w macierzystej oraz sąsiednich parafiach. Od 2012 roku organizuje koncerty kolęd, których jest głównym wykonawcą. Zaprasza także inne chóry i zespoły do wspólnego muzykowania. Bierze udział w koncertach charytatywnych w kościołach rzymsko – katolickich na terenie miasta (06.01.2015 – Koncert na rzecz Hospicjum w Parafii Królowej Apostołów Księży Werbistów). Uczestniczy w corocznych diecezjalnych zjazdach – świętach chórów organizowanych przez różne parafie diecezji katowickiej. Pierwszy występ odbył się już w 2008 roku na Zjeździe Chórów w Pokoju.
  W 2012 roku odbył się uroczysty koncert z okazji 5-lecia istnienia chóru.
  W 2015 roku wystąpił w XI edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach i otrzymał wyróżnienie.
  W ostatnim czasie (08.01.2017) chór zorganizował Ekumeniczny Koncert Kolęd, w którym wzięły udział Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf" z Rybnika oraz Rybnicki Chór Kameralny "Autograph". A już w marcu (19.03.2017) chór wystąpił w koncercie pasyjnym w parafii O. Franciszkanów w Rybniku.

  Obecnie chór liczy ok. 25 osób. W tym roku jesienią będzie obchodził jubileusz 10.lecia działalności.
  Funkcję dyrygenta chóru od chwili jego powstania pełni p. Adelajda Romańska.

 • Koło Pań

  Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. (1 Kor. 12:4)

 • Remont kościoła

Kancelaria

Można tu znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania (np. jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia ślubu, chrztu, pogrzebu, jak opłacić składkę kościelną) oraz szereg innych przydatnych informacji.

W jaki sposób stać się członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

To poważna decyzja i powinna być podejmowana po głębokim przemyśleniu i modlitwie. Zachęcamy także do rozmowy z proboszczem. Osoby pełnoletnie, ochrzczone w innych Kościołach chrześcijańskich, przyjmowane są do społeczności ewangelickiej po trwającym około roku okresie przygotowawczym. Czas ten daje możliwość zapoznania się z Kościołem i uczestnictwa w nabożeństwach. Przed uroczystością zwaną konwersją należy dostarczyć do parafii odpis aktu Chrztu Świętego. Natomiast w przypadku osób nieochrzczonych, po okresie przygotowawczym następuje akt Chrztu Świętego, który jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza. Konwertyta wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa i przysięga wierność Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Składa obietnicę udziału w nabożeństwach i przystępowania do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej.

Z wszelkimi pytaniami należy zwrócić się bezpośrednio do proboszcza.

Jak zawrzeć ślub konkordatowy

Polskie prawo nie uznaje samego ślubu kościelnego jako aktu prawnego, ale dopełnienie kilku formalności umożliwia zawarcie związku małżeńskiego w Kościele tak, żeby był on uznawany przez rodzime ustawodawstwo.

W Urzędzie Stanu Cywilnego, na podstawie aktualnego dowodu osobistego i skróconego odpisu aktu urodzenia, należy pobrać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Osoba rozwiedziona powinna dostarczyć skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Wdowa lub wdowiec musi przedłożyć akt zgonu współmałżonka.

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Otrzymane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej wraz z odpisami aktów Chrztu Św. Zaświadczenie z USC jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia i należy przedłożyć je w takim terminie, żeby było ono ważne jeszcze przez ok. dwa tygodnie po ślubie. Co do terminu ślubu, ze względów organizacyjnych zalecamy ustalić go z proboszczem jak najszybciej.

Zapowiedzi odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Wystrój kościoła narzeczeni przygotowują we własnym zakresie ale w porozumieniu z proboszczem. Dobrze byłoby też skontaktować się z kościelną (p. Renią) i organistą w celu ustalenia szczegółów ceremonii.

W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz dwaj pełnoletni świadkowie (nie muszą być wyznania ewangelickiego) podpisują wszystkie dokumenty w kościele. Jeden otrzymują od razu w dniu ślubu, drugi egzemplarz zostaje w parafialnej kancelarii, trzeci ksiądz w ciągu 5 dni odsyła do USC (na jego postawie można otrzymać skrócony odpis aktu małżeństwa).

Opłatę za ślub należy uiścić ją w kancelarii parafialnej.

Chrzest święty

Powinien być zgłoszony w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem. Rodzice dziecka lub katechumen powinni osobiście dostarczyć do kancelarii parafialnej skrócony odpis aktu urodzenia. Na jego podstawie, dane dziecka lub katechumena wpisywane są do kartoteki parafialnej. Jeżeli któreś z rodziców lub oboje rodzice są spoza parafii powinni dodatkowo podać swoje imię, nazwisko, adres i zawód.

Przynajmniej jedno z rodziców chrzestnych powinno należeć do Kościoła ewangelicko-augsburskiego lub Kościoła, z którym jesteśmy we wspólnocie ołtarza i ambony, drugi może być innego wyznania chrześcijańskiego.

Rodzice chrzestni uczestniczą w całym życiu religijnym dziecka, wspierają także rodziców w wychowaniu dziecka w wierze, dlatego powinno się ich wybierać bardzo starannie. Rodzicami chrzestnymi w Kościele Ewangelicko-augsburskim nie mogą być ludzie, którzy z tego Kościoła wystąpili, ludzie niewierzący, obojętni lub nie należący do żadnego Kościoła.

Chrzest Święty dorosłego katechumena jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza. Poprzedza go pełny kurs nauki konfirmacyjnej.

Chrztu Świętego z reguły udziela się podczas nabożeństwa bezpośrednio po odczytaniu Ewangelii.

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego nie wiąże się z żadnymi opłatami formalnymi.

Roczek

Błogosławieństwo rocznego dziecka, jest szczególnie radosnym wydarzeniem nie tylko dla rodziców ale i całego zboru. Udziela go pastor w czasie nabożeństwa, w liturgii, po wyznaniu wiary. W modlitwie dziękujemy Bogu za ten pierwszy rok życia i prosimy o dalsze błogosławieństwo.

Rodzice dziecka, powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Za „Roczek” nie ma żadnych formalnych opłat.

Jubileusz

Jako społeczność, świętujemy również różnego rodzaju jubileusze. Odbywa się to na waszą prośbę w czasie niedzielnego nabożeństwa. Jubilaci otrzymują przy ołtarzu błogosławieństwo lub są wspominani anonimowo w modlitwie pod koniec nabożeństwa. Fakt taki należy zgłosić w kancelarii parafialnej tydzień przed nabożeństwem.

Za „Jubileusz” nie ma żadnych formalnych opłat.

Komunia domowa

O komunię domową mogą prosić osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie uczestniczyć w nabożeństwie. Pastor udaje się wtedy pod wskazany adres i prowadzi krótkie domowe nabożeństwo, w którym uczestniczyć mogą wszyscy domownicy.

Prosimy, żeby zadbać o stosowną atmosferę oraz intymność podczas rozmowy duszpasterskiej.

Komunia udzielana jest osobom przytomnym i świadomym. W przeciwnym razie, ksiądz udziela błogosławieństwa i prowadzi stosowną modlitwę.

Komunię domową zgłaszamy w kancelarii lub bezpośrednio u księdza, podając jednocześnie dokładny adres zamieszkania. Przydatny jest też numer telefonu kontaktowego.

Komunia domowa nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Pogrzeb

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć ksero aktu zgonu oraz oryginał karty zgonu lub aktu kremacji. Powyższe dane zostaną zapisane do księgi metrykalnej, następnie rodzina zmarłego ustala z proboszczem szczegóły ceremonii i miejsce pochówku. Proszę także dostarczyć dane na temat zmarłego (np. kogo pozostawił, informacje z życiorysu itp.). Następnie należy udać się zakładu pogrzebowego oraz na cmentarz w celu wskazania miejsca pochówku.

Wspomnienie zmarłych

Wspomnienie ogłaszane jest zazwyczaj ok. 6 tygodni po pogrzebie oraz w pierwszą rocznicę śmierci. Po kazaniu duszpasterz odczytuje personalia zmarłego, pociesza rodzinę cytatem z Pisma Świętego. Dołącza także modlitwę dziękczynną za życie zmarłego oraz prosi Boga o błogosławieństwo dla wspominających. Można również wskazać pieśń jaką zbór zaśpiewa podczas wspomnienia.

Proszę zgłaszać wspomnienie w kancelarii, co najmniej tydzień przed nabożeństwem.

Formalnej opłaty za wspomnienie nie ma.

Składka kościelna

Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

Zasady ogólne (§ 7)

Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.

Regularne opłacanie składek kościelnych są dla parafii bardzo ważne. To z nich finansowana jest działalność statutowa, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna. Poprzez opłacenie (lub zwolnienie) ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze.

Składkę kościelną można uiścić w kancelarii przed nabożeństwem lub od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00

Zachęcamy także do rozkładania rocznej należności na 12 mniejszych kwot i wpłacania na konto parafialne PKO o/Rybnik 61 1020 2472 0000 6102 0137 5583

Za każdą wpłatę dziękujemy.

Skontaktuj się z nami

Każdy bez względu na swoje wyznanie ma prawo do rozmowy o wierze. Jeśli czujecie Państwo potrzebę rozmowy z duchownym ewangelickim prosimy o bezpośredni kontakt z proboszczem tutejszej parafii lub poprzez kancelarię parafialną.

ks. proboszcz Mirosław Sikora mireksikora@vp.pl

Wszelkie uwagi dotyczące strony, także rozbieżności wpisów ze stanem faktycznym (przepisy się zmieniają i może się zdarzyć, że coś przeoczę) itp. proszę kierować na adres opiekuna strony mirell@op.pl